Menu

Documenten

Document R-1732-14-8095-121r

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gecoomen ende gecompareert Jan ende Augustinus Peter Broeckmans, mitsgaders Geraert Adriaen Moonen als in houwelijck hebbende Jenneken Peter Broeckmans, de welcke verclaerden en bekenden metten anderen aengegaan ende gemaakt te hebben eene erffschijdinge ende deijlinge vande naebes. erffgoederen hen condividenten aengecoomen mits het overlijden van Peter Jan Broeckmans, en Adriaentje Jan Mutsaers henne ouders zaligers waeren,

Overmits d'welcke soo is Jan Peter Broeckmans bij etc. een parceel soo ackerlant als weijde groot vier L ofte etc. gelegen onder de Heerlijckheijt van Tilborg, ter plaetse aende Stockhasselt, aldaer oost Geraert Adriaen Moonen, suijt Jan den Ouden, west den tweeden condivident en noort Geraert Adriaen Moonen, los ende vrij,

Overmits d'welcke soo is Augustinus Peter Broeckmans bij etc. een parceel ackerlant groot drie L ofte etc. gelegen onder Tilborg, ter plaetse aenden Oosten Heijcant, aldaer aende Moerstraat, oost en suijt Peter Mutsaers, west Adriaen Momboirs, en noort de straet, belast met negen duijten chijns s'jaers aenden Ed: Heer van Tilborg,
Item noch een parceeltje ackerlant groot een L ofte etc. gelegen als voor, ter plaetse aende Stockhasselt, aldaer oost Jan Broeckmans, suijt Jan den Ouden, west Adriaen Mutsaers, en noort de weduwe van Jan van Riel, los ende vrij,

Overmits d'welcke soo is Geraert Adriaen Moonen no: uxoris bij etc. een huijs, schuer, hoff een aengelag groot samen acht L ofte etc. gestaen ende gelegen onder de Heerlijckheijt van Tilborg, ter plaetse aende Stockhasselt, aldaer oost de gemeene straet, suijt Jan Broeckmans, west de weduwe Jan van Riel, en noort juffr de weduwe Jan Baptista Mutsaers,
Belast met ses gulden, en vijfftien stuijvers s'jaers aenden hr rentmeester der geestelijcke goederen deses quartiers van Oosterwijck, ende neemt den condivident noch ten sijnen lasten te betaalen, aende kinderen van Peter Adriaen Broeckmans eene somme van twee hondert vierentwintig gulden, sijnde een signatuere obligatie, voorts los ende vrij,

Voorts is tussen de voors: parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproocken, dat jder op sijn aengecavelde deel ende lot sal moeten gedoogen ende onderhouden alle wegen, stegen, schouwen waterlaten etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc., pro ut in forma,
actum den elffden februarij seventien hondert twee en dartigh.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832