Menu

Documenten

Document R-1732-14-8095-132r

Alsoo Jan Janssen de Beer in huwelijck versaemt ende gealieert is geweest met Anthonet Hendrick Smolders bij de welcke hij egtelijk geprocreert heeft een kint met naeme Cristoffel out seven jaeren ofte daer ontrent, tis nu sulcx dat den selve sig wederom in anderen huwelijck begeven wil met Jenneken Peters vande Rijssel, en dient halve verobligeert met de momboirs van sijn kint te procedeeren tot affdeeling maer gemerckt datter geen erffgoederen en sijn als een kamer en hoffken ende weijnige meuble maer ten hoogsten waerdig ontrent drieentwintig gulden, uijt allent welcke blijckt dat de affdeeling schadelijck voort kint soude sijn, om 't welcke soo sijn op heden dato deses voor etc. gecoomen ende gecompareert den voorn. Jan Janssen de Beer, ende Jenneken Peters van Rijssel bruijdegom ende bruijt ter eenre, Jan Melis als momboir ende Cristiaen de Cocq als toesiender over't voors. onmondig kint ter andere sijde, de welcke verclaerde metten anderen aengegaen ende gemaakt te hebben een minnelijck ende vrindelijck accoort contract ende transactie in manieren als volgt, te weeten dat sij eerste vande tweede comparanten hebben aengenomen het voors. kint op te brengen ende te alimenteeren in kost ende dranck kleding ende reeding etc. ter tijt ende wijlen toe, dat het selve sal gecoomen sijn ten ouderdom van vierentwintig jaeren huwelijck etc., ende als dan aen het selve kint uijt te keeren eene somme van ses gulden en de helft van't erffgoet, waer voor sij eerste comparanten sullen hebben ende in vollen eijgendom blijven besitten de voorn: meuble goederen ende de volle togt van't erffgoet geduerende de alimentatie mits betaalende de lastige schulden des boedels, ende naer't expireeren der alimentatie sullen de eerste comparanten maer behouden de eene helfte vande togt van't erffgoet, ende naer haer beijder doot geheel den erffregte aen't voorn. kint, verders is geconditioneert dat ingeval kinderen in desen huwelijck verweckt wierden, alleen sullen blijven behouden alle de goederen van haer moeders kant koomende, ende ingeval goederen koomen aen te sterven van den bruijdegoms kant, sal het voor, ende de te verweckene naerkinderen egalijck deelen in capitatum hooft voor hooft elcx even diep, in alle scheijn ofte het kinderen waeren van een ende den selven bedde voorts gecomen ende geprocreert, doch ingeval het quaeme te gebeuren dat de bruijt in desen quam afflijvigh te worden, kinderen naerlatende, en het geval exteerde dat de kinderen oock quaemen te sterven, soo sal den bruijdegom de aen verstorven goederen vande bruijts kant moogen besitten sijn leeven lanck geduerende doch naer sijn doot wederom gaen devolveeren ende succedeeren aende naeste vrinden vande bruijt in desen, alle welcke poincten etc. renuntieerende etc. verbindende etc., pro ut in forma, actum den acht en twintigsten meert seventien hondert tweeendartigh.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832