Menu

Documenten

Document R-1732-14-8095-189v

Compareerde voor etc. Willem de Munninck deurwaerder van haer Ed: Mo: de heere Raden van Staten der Vereeningde Nederlanden den welcke uijt cragte van authorisatie van sr. Piter Staakenborgh de dato 17e deser maent october 1732 als ontfanger der ordinaere verpondingh over Tilborg d'annis 1730 en 1731 op hem deurwaerder gegeven, verclaerde in arrest te neemen, ende in handen vande hooge overigheijt te stellen soo doet mitsdesen, de erffgoederen staende op den naem vande weduwe Gerit Jan Smolders gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse aende Hasselt, om die naer drie voorgaende sondagse kerckgebooden van veertien tot veertien dagen gedaen en conformite de orders off reglement van haer Ed: Mo: de heere Raden van Staten der Vereenigde Nederlanden de dato 10e julij 1727 publiecq ende voor alle man te vercoopen, ten eijnde om daer aen te verhalen eene somme van drie gulden tien stuijvers en vier penningen over de verschulde verpondinge d'annis voors. gereserveert de voorige jaeren, met de costen hier omme gedaen, als noch te doen, actum den twintigsten october seventienhondert tweeendartigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832