Menu

Documenten

Document R-1732-14-8191-58r

Compareerde voor etc. Geertruijd Jan Vermeer wedue wijlen Bartholomeus Jacob Hesselmans dewelcke verclaerde te desisteren vant regt van togt ten behoeve van haer kint op een sesde part van een parseel soo weij als zaijlant groot int geheel twee en een halff loopensaet offte etc. gelegen onder de Heerlijcheijt van Tilburgh ter plaetse aende Hasselt aldaer genaemt het Creijven, sonder opt selve eenigh regt te reserveeren, maer daer aen ten behoeve vant selve kint te renuntiren inne gerequireerde forme, actum den negenden augustij seventien hondert twee en dertigh.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832