Menu

Documenten

Document R-1732-14-8191-58v

Jan Adriaen van Heijst voor een derde part, Jan Janssen van Heijst voor een derde part, den voornoemde Jan Adriaen van Heijst nogh als momboir, ende Jan Janssen van Heijst als toesiender over de onmondige kinderen wijlen Jan Adriaen Deckers, daer moeder van was Anneken Geerits van Roij voor een sesde, mitsgaders Wouter Janssen van Berckel, ende Jan Janssen Vermeer momboirs ende toesiender over t een onmondigh kint wijlen Bartholomeus Jacob Hesselmans daer moeder van is Geertruijd Jan Vermeer voor het resteerende sesde part de momboirs met consent ende decreet van heren drossard en schepenen deser Heerlijcheijt Tilborgh in dato vijffden julij 1732 op heden verthoont cedunt aen Govert Bles regeerend schepen alhier een perseel soo zaij als waijlant groot twee en een halff loopensaet offte etc. gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer genaemt aent Creijven oost Cornelia Claes Beris, zuijd Maria van Riel, west de wedue Peter van Rijssel, ende noord Cornelia Claes Beris en anderen, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den negenden augustij seventien hondert twee en dertigh,

Cooppenn en slagen 63 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832