Menu

Documenten

Document R-1732-14-8191-76v

De selve qq predicta (Francis Cornelis de Roij als last ende procuratie hebbende van Cornelis Hendrix de Roij sijnen vader in qualiteijt als regerent Armenmeester der Taeffele van soo genoemden H: Geest Armen binnen dese Heerlijcheijdt van Tilborgh volgens de procuratie daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier in dato 30e april 1731 bijt passeeren deses verthoont, geassisteert met Roeloff Hollen als toesiende Armenmeester met consent ende decreet van heeren predicant en schepenen dese voorschreven Heerlijcheijt in dato 25e october 1732 op heden almede verthoont), cedunt aen Adriaen Jan de Roij een perseel soo acker als weijland groot samen vier en een quartier loopensaat offte etc., gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer genaempt de Langstraat oost, ende west Adriaen de Roij, suijd de straat, ende noord Mattijs Maes, belast met eenen Cooren pagt aenden H: Geest Armen alhier die jaerlijcx betaelt werd met vier gulden en thien stuijvers voorts los ende vrij uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den negen en twintigsten december seventien hondert twee en dertigh.

Cooppenn: en slagen 34 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832