Menu

Documenten

Document R-1733-14-8095-220v

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gecoomen ende gecompareert Jan Peter Crijnen, Denijs Jan Peter Denis, en Anthonij Paulus van Berckel als in houwelijck hebbende Jennemaria Jan Peter Denis, Michiel, Jan, en Geraert gebroederen meerderjarige kinderen wijlen Peter van Poppel, daer moeder van was Anneken Michiel Meijnaers, de welcke verclaerde metten anderen aengegaan te hebben eene erffdeeling van de naebeschr. erffgoederen hen condividenten aengecoomen mits het overlijden van Peter Adriaen van Beurden,

Overmits d'welcke soo sijn Jan Peter Crijnen, Denijs Jan Peter Denis, en Anthonij Paulus van Berckel nomine uxoris te samen bij etc. een huijs schop hoff en aengelegen erve groot samen vier en een halff Lopensaeten ofte etc. gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborg, ter plaetse aen't Crijven, aldaer oost Jan vande Megdenberg, suijt Cornelis vanden Broeck, west de gemeene straet, en noort den H: Geest Armen alhier, belast met eenen pagt van drie gulden s'jaers aen't comptoir vande heer rentmeester der Geestelijcke goederen des Quartiers van Oosterwijck,

Overmits d'welcke soo sijn, Michiel, Jan, en Geraert Peter van Poppel te samen bij etc. eerstelijck een parceel weijlant groot twee loopensaeten ofte etc. gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborg, ter plaetse aen't Crijven, aldaer oost de gemeene straet, suijt de weduwe Jan van Riel, west Hendrick vande Loo, ende noort de erffgenamen van juffr. Johanna de Wit, belast met eenen gulden tien stuijvers s'jaers aende H: Geest Armen van Tilborg, item een parceel ackerlant groot twee loopensaeten ofte etc. gelegen als voor aen't Crijven aldaer oost en suijt Jan vanden Megdenbergh, west Adriaen Maes, en noort de erffgenamen van juffr. Johanna de Wit, los en vrij, item een parceeltje ackerlant groot een halff loopensaet ofte etc. gelegen als voor, aen't Crijven, aldaer oost Peter van Poppel, suijt Jan vanden Megdenbergh, west en noort de erffgenamen van juffr. Johanna de Wit, los en vrij, item noch een parceeltje ackerlant groot drie quartier loopensaet ofte etc. gelegen als voor aen't Crijven aldaer oost Jacobus van Beurden, suijt en noort de weduwe Jan van Riel, en west de gemeene straet, los en vrij,

Voorts is tussen de voors: parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert en ondersproocken, dat jder op sijn aengecavelde deel ende lot sal moeten gedoogen, ende onderhouden alle wegen stegen schouwen, waterlaten etc., ende hebben etc. geloovende etc., en allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den achtentwintgsten februarij seventien hondert drieen dartigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832