Menu

Documenten

Document R-1733-14-8095-229v

Compareerde voor etc. Willem de Munninck deurwaerder van haer Ed: Mo: de heeren Raden van Staaten der Vereenigde Nederlanden den welcke uijt cragte van authorisatie van Peter Staakenborg ontfanger van s'lants ordinaere verponding over Tilborg d'annis 1730, 1731 en 1732 sijnde dito authorisatie van dato 20e meert 1733, verclaerde in arrest te neemen ende inne handen vande hooge overigheijt te stellen soo doet mitsdesen, de erffgoederen staande op de naem van Lambert Segers gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborg, ter plaetse aende Hasselt, item alnoch de erffgoederen staande op de naem van Jan Gerits de Cocq gelegen als voor, alle competeerende aen dito Lambert Segers, omme die naer drie voorgaende sondagse proclamatien van, veertien tot veertien dagen gedaen, publiecq ende voor alle man te vercoopen te samen tot verhael van eene somme van dartien gulden vijff stuijvers, ende veertien penningen, over de verschulde verponding d'annis voors., salvo justo, met de costen van dien, actum den dartigsten meert seventien hondert drieendartigh.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832