Menu

Documenten

Document R-1733-14-8095-263r

Compareerde voor etc. Joris van Gorp ende Willem Mutsaers, de welcke verclaerde gecogt te hebben vande kinderen wijlen Jan de Jongh, den eersten in ordine comparant een parceel weij groot twee en een halff loopensaten, en den tweeden comparant een huijsken en hoff groot een halff L beijde gestaen en gelegen onder Tilborg aende Hasselt, moetende den tweeden in ordine den eersten weegen te midden door sijn hoff tot op de weij, van den eersten comparant 'tgeene naerdelig was voorden tweeden comparant, ende verclaerde dient halve met malcanderen te sijn geconvenieert ende geaccordeert in maniere als volgt, te weeten dat nu den eersten comparant sijn wegh sal hebben, neffens den westen kant vanden hoff van hem tweede comparant, van de straet aff tot op de voors. weijde, soo als die met een hegge vande hoff sal werden gesepareert ter breete van acht voeten, waer mede over en weder genoegen en volcomen contentement verclaerden te neemen, en voortaen soo altijt sullen blijven gebruijcken, beloovende wedersijts desen contracte altijt te sullen volgen en naerkoomen, sonder daer tegens te doen of gedaen te worden, direct ofte indirect, alles op verbant als naer regten, actum den tweeden september seventien hondert drieendertigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832