Menu

Documenten

Document R-1733-14-8191-104

Compareerde voor etc. Maria Peter Maes weduwe wijlen Adam Lambert van Riel, de welcke heeft geboden hare blijckende penningen, omme met de reghten van naderschap te lossen vrijen en quijten een parceel soo saij als weijlant groot twee en een halff loopensaet offte etc. gelegen onder Tilborgh, aent Creijven, als Jan Adriaen van Heijst cum suis voor schepenen alhier den negenden augustij 1732 heeft eweggevest, opgedragen ende overgegeven aen Govert Bles, op en voor de somme van drie en sestigh gulden met de slagen, gelovende der halve super se et bona (op zich en zijn goederen), in desen alles meer te doen t'geene een naderman naer costume locael schuldigh en gehouden is te doen, en is mede gecompareert den genaederde, die alle onraet ontfangen te hebben, en des wegens voldaen te sijn, actum den sesden julij seventien hondert drie en dertigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832