Menu

Documenten

Document R-1733-14-8191-114v

Jan Vijgen in houwelijck hebbende Dingena de Jongh, Nicolaes Borgers in houwelijck hebbende Anna de Jongh, soo voor sijn selve ende nogh als principael momboir, ende Jan Heijcants als toesiender over de twee onmondige kinderen wijlen Denijs de Jongh daer moeder aff was Piternel Heijcants, Arnoldus Spoormans als principael momboir en sig fort en sterck maakende voor Johannes van Broekhoven als toesiender over t nogh een onmondigh kint wijlen Adam de Jongh daer moeder van is Clara de Groot, ende den voornoemde Vijgen sig nogh fort en sterck maakende voor den uijtlandigen Jan Baptista de Jongh te samen erffgenamen van wijlen Johan de Jongh, de momboirs met consent ende decreet van heeren wethouderen deser Heerlijcheijt van Tilborg en Goirle in dato dertienden junij deses jaers 1733 op heden verthoont cedunt aen Willem Jan Mutsaers een huijs en hoff daer aen groot een halff loopensaet offte etc., gestaen ende gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaatse aende Hasselt, oost de straat, zuijd Adriaen de Jongh, west Joris van Gorp, ende noord Laurens Hosemans los ende vrij, uijtgenomen wegen stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den vijff en twintigsten juli seventien hondert drie en dertigh.

Cooppenn: en slagen 67:10:0 voldaen.

De selven soo pro etc. qq. predicta cedunt aen Justinus Jan Heerders een perseel soo lant als schaarbos groot twee loopensaat offte etc. gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer oost de straet, zuijd de wedue Jan Goijaert Heerdens, west de kinderen Michiel van Vugt, ende noord de kinderen Dionijs de Jongh, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den vijff en twintighsten julius seventhien hondert drie en dertigh.

Cooppenn: en slagen 85 gulden voldaen.
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832