Menu

Documenten

Document R-1734-14-8191-156r

Jan Willem Heerders voor sijn selven voor d'een helfte, Roeloff Hollen in qualiteijt als armmeester der Taeffele vanden H: Geest Armen binnen Tilborgh voor d'ander helffte erffgenamen wijlen Peter Jan Heerders, den armmeester met consent ende decreet van heren wethouderen alhier in dato 29 meert 1734, cedunt aen Wouter Peter Jacobs een halff huijsken aenden oosten kant bestaende in een keucken, werckkamer, kelder en opkamer scheijdende opde graat vande schouw tussen dese ende de wooningh ten westen metten hoff daer aen groot sestien roeijen offte etc., gestaen ende gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse de Hasselt oost, ende noord Mattijs Maes, zuijd de straat, ende west de kinderen Cornelis Wagemakers, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den seven en twintigsten april seventien hondert vier en dertigh,

Cooppenn: en slagen 47 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832