Menu

Documenten

Document R-1734-14-8191-180r

Compareerde voor etc. Adriaen Cornelis Maas den welcken heeft geboden sijne blijckende penningen dien hij seijde sijn eijge te wesen omme met den regten van naderschappen te lossen, vrijen ende quijten soo doet mitsdesen seecker perseel ackerlant groot vier en een halff loopensaat offte etc., gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt, aldaer aen't Creijven als Jacobus Peter van Beurden in houwelijck hebbende Cornelia Vermeer opden een en twintigsten september 1733 voor schepenen alhier heeft ewegh gevest opgedragen ende overgegeven aen Cornelia van Ierssel wedue Jan Lambert van Riel, en derselve vier onmondige kinderen voor de somme van twee hondert vijff en dertigh gulden, gelovende derhalven super se et bona in desen alles meer te doen 't geen een naderman naer costuijme locael schuldigh ende gehouden is te doen, actum den twintighsten september seventien hondert vier en dertigh.

Peter Aert Rijnen heeft bekent de cooppenningen en alle oncosten uijt handen vanden naderman ontfangen te hebben.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832