Menu

Documenten

Document R-1735-14-8095-364r

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gekomen ende gecompareert Adriaan, Laureijs, Cornelis, Norbartus en Jan, gebroeders meerderjarige kinderen wijlen Jan Adriaan de Cocq daar moeder van was Geertruijd Gerit Willemse Veramelvoort de welcke verclaerden metten andere aangegaen ende gemaeckt te hebben eene Erffscheijdinge ende Deijlinge van de nabeschreve goederen hen condividenten aangekomen mits het overlijden van hunne voornoemde ouders zaligers,

Overmits d'welcke soo is Adriaan de Cocq bij etc. een parceel ackerlant groot een en drie quart loopensaet ofte etc. gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborg ter plaetse aende Hasselt inde Langestraat, aldaer oost Laureijs Swagemakers, suijt de straet, west Norbert Francke ende noort eenen waterlaet, los ende vrij,

Overmits d'welcke soo is Laurens de Cocq bij etc. een parceel weijde groot twee ende een half loopensaat ofte etc. gelegen onder Tilborg ter plaatse aende Hasselt, aldaar oost de weduwe Peter Daams, suijt de gemeene heijde, west de heijde ende noort Cornelis Beris los ende vrij, met nog een schuur staende opde erve van Jan de Cocq vijffden condivident ende sulcx omme ten eersten aff te breecken,

Overmits d'welcke soo is Cornelis de Cocq bij etc. een parceel soo weij als ackerlant groot vier loopensaten ofte etc. gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborg ter plaetse aende Hasselt, aldaer oost Huijbert van Groenendael, suijt Peter Mutsaers, west Corstiaen Verbunt ende noort Cornelis Beris, los ende vrij,

Overmits d'welcke soo is Norbartus de Cocq bij etc. een parceel ackerlant groot een ende een halff loopensaet ofte etc. gelegen onder Tilborg ter plaetse aende Hasselt, aldaar oost Matthijs Maes, suijt Jan de Roij, west de H. Geest Armen van Tilborg ende noort Jan Nicolaes Maes, los ende vrij,

Overmits d'welcke soo is Jan de Cocq bij etc. een huijs, hof en aangelag groot samen vier loopesaten ofte etc. gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborg ter plaetse aende Hasselt, aldaar aende Langestraat oost Peter op Heij, suijt de straet, west Jan Cornelis Janssen, ende noort Cornelis Beris, belast met ses gulden sjaers aande H. Geest van Armen, item met een chijns sjaers aande ed. Heer van Tilborg, item noch met drie duijten chijns sjaers aen ... tot Oosterwijck, Item een parceeltje ackerlant groot een halff loopensaet ofte etc. gelegen als voor, oost Jacobus de Beer, suijt Cornelis Verbunt, west Adriaan de Cocq, ende noort Matthijs Maes, los ende vrij,

Voorts is tusschen de voorschreven parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersprooken dat ider op sijn aangecavelde deel ende loth sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen stegen etc.. ende hebbende etc. gelovende etc. alle verholen commer etc. pro ut in forma, actum de sesentwintigsten februarij seventien hondert vijff ende dertig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832