Menu

Documenten

Document R-1735-14-8097-18v

Alsoo Cornelia Vincent van Dun in huwelijcken staat versaamt ende gealieert is geweest met Cornelis Smolders, bij de welcke sij egtelijck geprocreert heeft twee kinderen met name Wouter out vier ende Cornelia out een ende een halff jaar, ofte daar ontrent, het is nu sulcx dat de selve haar wederom in anderen huwelijck begeven wil met Laurens Jan Jonckers, dienhalve soude sij naar costume locael verobligeert wezen tegens hare kinderen aff te deelen maar gemerkt datter geen erffgoederen sijn, als een sleght vervallen huijsjen en hoff daar aan groot tien a twaalf roeden gestaan ende gelegen onder Tilborg aande Hasselt, ende dan noch een vijffde part gemeen ende onbedeelt in een huijs en ses parceeltiens lant en weij groot samen dartien en een quart loopensaten ofte daar ontrent met een vijffde in twee loopensaten heijde tot Goirle bij de voorn. Cornelia haar ouders zaligers naargelaten welcke goederen tot Goirle, int geheel sijn belast met vier hondert gulden capitaal aan Dionijs Wijtmans nu sijne erffgenamen, ende dan noch belast met vier jaaren togt aan Jan Vincent van Dun, waar voor hadde aangenomen eenen innocente broeder van voornoemde Cornelia, en Jan van Dun, om dese op te brengen ende alimenteren in kost dranck kleedingh etc., ende de weijnige meuble die sij Cornelia besit sijn maar ten hoogste waerdig vier en dertigh gulden waertegens aan lastige en andere vijfftigh gulden, ende want de goederen tot Goirle soo veel belast sijn als bij vercoop soude konnen gelden, ende haer huijsjen en meuble oock seer weijnig boven de schult waerdig, soo blijckt evidentelijck dat de affdeling seer schadelijck soude sijn voor de kinderen .... tot alimentatie der selver niets soude over schieten, om het welcke soo sijn op heden dato deses voor etc. gecomen ende gecompareert den voornoemde Laureijs Jan Jonckers ende Cornelia Vincent van Dun bruijdegom ende bruijt ter eenre, Heijliger vande Loo als momboir, ende Jan Vincent van Dun als toesiender over de voornoemde kinderen ter andere sijde, de welcke verclaerden metten anderen aangegaen ende gemaeckt te hebben, een minnelijck ende vrindelijck accoort contract ende transactie in manieren als volgt, te weten dat sij eerste vande tweede comparanten hebben aangenomen de voorn. kinderen op te brengen, ende te alimenteren in kost ende dranck kleding etc. ter tijt ende wijlen toe dat jder van haer sullen gekomen wesen ten ouderdom van twintigh jaren huwelijcke ofte andere geapprobeerde staet, ende als dan elck van haer uijttekeren eene somme van negen gulden deen stervende, des andere portie daar mede te vermeerderen, waer voor sij eerste comparanten sullen blijven behouden de voornoemde meuble goederen, met de volle toght vant erffgoet haer beijder eerste comparanten leven lanck gedurende mits betalende de lastige schulden des boedels, verders is geconditioneert dat naer dode van hen beijde eerste comparanten, alle henne als dan naer te latene goederen egalijck sullen gepart ende gedeelt worden soo wel bijde voors. voor als de te verwecken naer kinderen inne capitatum hooft voor hooft etc. even diep in alle schijn oft het kinderen waren van een ende den selven bedde voort gekomen ende geprocreert, alle welcken ...etc. renuntierende etc. verbindende etc. pro ut in forma, actum den derden junij seventien hondert vijff en dertigh.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832