Menu

Documenten

Document R-1735-14-8097-32v

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gekomen ende gecompareert Peter Michiel van Amelsvoort, Baltus Hofmans als in huwelijk hebbende Maria Peter van Ierssel wiens moeder was, Jenneken Michiel van Amelsvoort, Norbartus Willem Janssen als in huwelijck gehat hebbende Johanna Peter van Ierssel wiens moeder is geweest Jenneken Peters Van Amelsvoort, dewelcke verclaerden metten anderen aangegaen ende gemaakt te hebben eene erffdeijlinge vande naebeschreven goederen, hen condividenten aangekomen mits het overlijden van Michiel Peters van Amelsvoort, ende Maria Jan van Gorp,

Overmits d'welcke soo is Peter Michiel van Amelvoort bij blinde lotinge ten dele bevallen, een huijs schuer hoff en aangelag groot twaelff loopensaten ofte etc. gestaan ende gelegen onder Tilborg aande Stockhasselt aldaar oost de straet, suijt Laurens Coolen west de weduwe Peter van Rijswijck ende noort Baltus Hoffmans, belast met vier penningen chijns siaers aanden heer van Tilborg,
Item een parceel ackerlant groot vijff loopensaten ofte etc. gelegen als voor oost de weduwe Peter Daams suijt de gemeene waterloop, west de gemeene straet, ende noort de weduwe van Adriaan Mutsaers,
Item een parceel heijbodem groot agt loopensaten ofte etc. gelegen als voor ontrent Lepelaeren Sant, oost Jan Wijtmans, suijt de weduwe Jan Peter Willems, west de gemeente, ende noort ...,
Item een parceel heijbodem groot tien loopensaten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse voors. oost Jan Wijtmans suijt ... west Jan Matteusse en noort ...,

Overmits d'welcke soo is Baltus Hoffmans no: ux: bij etc. een huijs stal en schuer met een schop, ende eijke boomen over de straet met hoff en erve groot een half lopensaet ofte etc., gestaen ende gelegen onder Tilborg aande Stockhasselt, aldaar oost de straet, suijt en west Peter van Amelvoort ende noort Wouter Cleijssen,
Item twee parceelen weijde neffens malcanderen groot samen negen loopensaet ofte etc. gelegen als voor oost en de suijt Peter van Amelvoort, west de weduwe Laureijs Coolen, ende noort Wouter Henssen
Item een parceel beemde groot twee loopensaten ofte etc. gelegen als voor aan Jacobs Hoeck oost de Leij, suijt de kinderen Peter Smittens, west de Lantscheijding, ende noort de weduwe Wouter Backers, belast met een stuijver en een penninck chijns siaers aanden heer van Tilborg,
Item een parceel beemde groot vijff loopensaten ofte etc. gelegen onder Gils inde Ses Beemden oost de Lantscheijding, suijt ..., west ..., ende noort de kinderen Adriaan Somers,
Item een parceel heijde groot vijff loopensaten offe etc. gelegen onder Loon, oost de weduwe Dionijs van Gorp, suijt Cornelis Mutsaerts west ..., ende noort ..., belast met een duijt chijns siaers aanden heer van Loon,
Item nog vijff loopensaet heijde onder Loon, oost Cornelis Mutsaers, suijt ..., west en noort ...,

Overmits d'welcke soo is Norbartus Willem Janssen no: ux: bij etc. een huijs schuer en schop met den hoff en aangelag groot vier loopensaten ofte etc. gestaen ende gelegen onder Tilborg aanden Oosten Heijcant, aldaar aande Moerstraet, met de eijke boomen soo opde straet als opde erven staende oost Jan Verbunt, suijt Jenneken de Bruijn, west de straet ende noort Jenneken Wijtmans,
Item een parceel ackerlant groot vier ende een halff loopensaet ofte etc. gelegen als voor oost de straet, suijt Jenneken Wijtmans, west de weduwe Jan de Loos, ende noort de Theodorus van Vlijmen,
Item een parceel heijde groot vijff lopensaten ofte etc. gelegen onder Loon, oost de heer van Loon, belast met een duijt chijns siaers aanden heer van Loon,

Voorts is tussen de voorschreve parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproken dat jder op sijn aangecavelde deel ende lot etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den tweeden september seventien hondert vijff en dartigh.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832