Menu

Documenten

Document R-1735-14-8191-211v

Adriana Maria Adriaense de Jongh meerderjarige dogter cum tutore, cedit aen Adriaen de Jongh een derde part gemeen en onbedeelt in eene steede bestaende in huijsinge, schuer, hoff ende aengelagh groot int geheel ses en een halff loopensaet offte etc. gestaen ende gelegen onder de Heerlijcheijt Tilborgh aende Hasselt t'Creijven aldaer oost de voetpad, zuijd Cornelis vande Ven, west de straat, ende noord de wedue Peter van Rijssel, item een derde gemeen ende onbedeelt in een perseel ackerlant groot int geheel seven quartier loopensaet offte etc., gelegen als voor oost, ende noord Jan Maes, zuijd de kinderen Jan de Cocq, west de kinderen Johan Soffaers, item een derde part in een perseel ackerlant groot int geheel een en een halff loopensaet offte etc., gelegen als voor, oost de voetpad, zuijd de wedue Peter van Rijssel, west de straat ende noord Peter van Beurden, item een derde in een perseel ackerland groot int geheel een loopensaet offte etc., gelegen als voor oost eenen vortpad, zuijd ende noord Peter van Gent, en west Adriaen Geboers, item een derde part in een halff loopensaet teullant offte weij gelegen als voor, oost, zuijd, ende west Peter van Gent, en noord den voetpad, met een derde part nogh van een perseel ackerland groot int geheel een halff loopensaet offte etc., gelegen als voor oost, zuijd ende west Peter van Gent, ende noord den voetpad belast int geheel met eenen gulden vijfftien stuijvers chijns sjaers aenden H: Geest Armen alhier, en nogh met vijff duijten chijns s'jaers aenden edelen heer deser Heerlijcheijt ende neemt den cooper nogh ten sijnen lasten een derde in een capitael van twee hondert gulden die juffr. Schenk ten lasten vande voors. goederen is hebbende, voorts soo, ende gelijck het de vercoopersse bij transport is aengecomen, en alle wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den dertienden april seventien hondert vijff en dertigh,

Cooppenn: 100 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832