Menu

Documenten

Document R-1736-115-72-62

In den name des Heeren Amen.
Compareerde voor mij Andries van der Burght openbaer notaris bij den Ed: Mog: Rade en Leenhove van Brabant in 's Gravenhage geadmitteert binnen de Heerlijckheijt van Tilburgh residerende, ende ter presentie van de getuijgen naergenoemt, Geraert Joost van Berckel, woonende alhier in de Hasselt mij notaris bekent, gesont naer den lichamen, gaende en staende sijn verstant, memorie en sinnen wel maghtigh sijnde, en volcomentlijck gebruijckende soo mij notaris en getuijgen uijterlijck? bleeck, dewelcke overdenkende de seeckerheijt des doots, en d'onseeckere uure van dien, heeft daeromme met voorbedaghte raet, uijt sijn eijgen vrije wille gemaeckt, geordonneert en geslooten, dit sijne tegenwoorighe testament laesten en uijtersten wille in voegen en manieren hier nabeschreven, eerstelijck, zijne siele nu en soo wanneer, die uijt sijn sterffelijck lichaem sal comen te scheijden, de grondeloose barmhartigheijt van Godt almaghtigh bevelende, en sijn doodt lichaem eerlijck en christelijck begraven te worden, comende voorts ter dipositie van zijne tijdelijcke goederen, soo verclaerde hij testateur, voor eerst te legateren, aen Adriaen van Spaendonck een somme van vijff en tagentigh gulden eens, Item verclaert hij testateur te legateren aen Cornelis Coolen, regerende armmeester alhier een somme van vijff en twintigh gulden, off bij voor overlijden van hem Coolen aen soodanigh andere armmeester als opt overlijden van hem testateur in regeringe weesen sal, voorts verclaerde hij testateur alle zijne verdere nae te latene goederen, soo roerende als onroerende, schulden actien en crediten waer en op wat plaetsen gelegen geene uijtgesondert en die hij testateur metter doot eenighsints sal comen te ontruijmen en agter te laten, te laten en te maecken aan de ses kinderen van Laureijs Joost Moonen, en de kinderen van Jan Joost Moonen, als mede de kinderen van Adriaen Joost Moonen, Anneke weduwe van Peter van Heijst, het kint van Cornelis Geraert van Heijst, Denijs en Justinus soone van Geraert van Heijst, het kint van Jan Hermen Emans, Johannes, Martinus en Anneke kinderen van Jan Peijs, hoofts gewijs de doode hant met de levende te deijlen, bij representatie, instituerende en nominerende hij testateur de voorn. persoonen tot sijne eenige en univerzeele erffgenamen, met volle reghten van institutie bij deesen. Tgeen voors. staet verclaerde hij testateur te weese sijn testament laesten en uijtersten wille, die hij begeert dat na sijn doot precies sal werden agtervolgt standt grijpen en volcomen effect sorteeren tzij als testament solemneel codicille gifte ter saeke des doots onder de levende offte andersints soo tselve alderbest sal connen bestaen goet en van waerden weesen, niettegenstaende eenige costuijmen placaten, ordonantien, locale off municipaele reghten ter contrarie als alle deselve voor soo veel in hem testateur is derogerende en te niet doende bij deesen aldus gedaen en gepasseert binnen Tilburgh ter presentie en ten overstaen van Johannes Abbens en Aelbertus van Bogaert als gelooffwaerdige getuijgen hier toe versogt die d'orgineele minute deeses benevens den testateur en mij notaris voornoemt mede hebben ondertekent heden den seven en twintighsten augustij seventien hondert ses en dertigh.

Zoeken in website: De Hasselt voor 1832