Menu

Documenten

Document R-1736-14-8097-87v

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gecomen ende gecompareert Adriaan Adriaan Aert Smolders daer moeder van was Maria Jan Claessen, Gerit Huijbert Maes als momboir, ende Roghus Hutten als toesiender over het een onmondig kint wijlen Adriaen Aert Smolders met name Maria, daar moeder van was Maria Jan Roosen de welcke verclaerde metten anderen aangegaan ende gemaekt te hebben eene erffdeeling vande naebeschreve goederen hen condividenten aangekomen mits het overlijden van Adriaan Aert Smolders hennen vader was

Overmits dewelcke soo is Adriaan Adriaan Aert Smolders bij etc. een parceel ackerlant groot een ende een quart loopensaten ofte etc. gelegen onder Tilborg aende Velthoven, oost de erffgenamen van Marten Coolen, suijt de weduwe van Jan Baptista Mutsaers, west Jan Vreijssen, ende noort de weduwe Willem vander Burght ende sal dit lot in vergelijck van caveling trecken van Maria Anna Aert Smolders tweede condivident in desen de somme van vijff ent negentigh gulden, die bijt passeren deses sijn voldaan door de voornoemde momboirs,

Overmits d'welcke soo is Maria Anna Adriaen Aert Smolders bij etc. een huijs hoff en aangelag soo wij als ackerlant groot samen tien loopensaet off etc. gestaan ende gelegen onder Tilburg aande Postelstraett oost Goijaert Joost van Helvoort suijt de straet west ... ende noort de gemeente, belast met vier penningen chijns siaers aende heer van Tilborg, voorts wegen stegen etc. ende sal dit lot inne vergelijck van caveling moeten uijtkeeren aan Adriaan Adriaan Aert Smolders hier vorens bedeelt de somme van vijfent negentigh gulden, die bij 't passeren deses sijn voldaen door de voernoemde momboirs,

Voorts is tussen de voorschreve parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den vijftiende november seventien hondert ses en dertigh.


Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832