Menu

Documenten

Document R-1736-14-8191-295v

Alsoo questie en geschil was ontstaen tussen de testamentaire erffgenamen wijlen Huijbert Peter Huijbert Donders, en wijlen Jenneken Jan Jan Peter Sijmons in haer leven echte luijden en dat wel over den testament bij haar conthoralen samen gemaakt voorden notaris A: v: Loon en getuijgen alhier in dato negenden april 1695, ende over den testament bij Jenneken Jan Jan Peter Simons in haren weduelijcken staat gemaakt voorden voornoemde notaris A: v: Loon in dato 20 meij 1713 beijde op heden verthoont, welcke differenten dan wel specialijk waren tussen de erffgenamen vande mans sijde, ende tussen de erffgenamen vande vrouw kant, waer over soo van d'een als d'andere zijde al verscheijde adviesen waren ingenomen en wel tot een formeel proces stont te coomen, om het welcke te prevenieren soo sijn op heden dato deses voor etc. gecomen ende gecompareert Adriaen Maes, Embregt Adriaen Maes, Piter Somers als in houwelijck hebbende Helena Maes, Adriaen Laurens Smolders, Jan Willem Heerders als in houwelijck hebbende Helena Peter Sijmons, ende Adriaentje Peter Sijmons wedue Jan Momboirs vrinden en erffgenamen van Jenneken Jan Jan Peter Sijmons ter eenre, Francis Leermakers voor sijn selven, en sig fort en sterk makende voor Willem Leermakers, en voor Anna Catarina Leermakers in houwelijck hebbende Benart van Rouwaen, Adriaen Janssen van Amelsvoort voor sijn selven, en sig fort en sterk makende voor Jan Janssen van Amelsvoort, voor Cornelis van Gorp, en voor Norbert van Amelsvoort, Martinus Seger Brocken, Jan Jan Donders voor sijn selven, en sig fort en sterk makende voor Cornelis wedue Peter Jan Donders, en voor Helena Jan Donders, Norbert Cornelis Donders soo voor sijn selven, en sig fort en sterck makende voor Cornelis Jan Donders, Jan Cornelis Donders voor sig selven, en sig fort en sterck Corn: Corn: Donders en voor Michiel Corn: Donders, Jan Peter Donders, Jan Cleijssen soo voor sig selven, en sig fort en sterk makende voor Maria Helena Peter Leijten, voor Adriaen Leijten, en voor Cornelia Leijten, Lodewijk Daems, sig nog fort en sterk makende voor Adriaentje Denisse wedue Peter Daems, Michiel Leijten, Francis Hollen als in houwelijck hebbende Adriana Maria Leijten, Paulus Leijten voor sijn selve, ende sich sterck makende voor Helena, en Cornelia Leijten, ende Corn: Leijten, ende sig nog sterck makende voor Maria Coolen wedue van Cornelis Leijten te samen vrinden en erffgenamen van Huijbert Peter Huijbert Donders ter andere sijde, de welcke verclaerde metten andre door tussen spreeken van goede mannen hebben aengegaen ende gemaakt dit navolgende accoort bij forme van uijtcoop, te weten dat sij eerste comparanten aende tweede comparanten te weten aen de vrinden van Huijbert Peter Huijbert Donders sullen uijtkeeren de somme van twee hondert ende vijfftigh gulden eens waer voor sij tweede comparanten sijn repudirende en aff standt doende overgevende aende eerste comparanten alle haar regt t'geene sij uijt de twee voorn: testamenten, offte andersints op den boedel van wijlen den voorn: Huijbert Peter Huijbert Donders en Jenneken Jan Jan Peter Sijmons, mitsgaders vande naerlatenschap van Jan Jan Peter Sijmons te pretenderen soude connen hebben t'sij in haeff, meubelen en erffgoederen bestaande in twee huijsen en ontrent ses en twintigh loopensaet lant en erve offte etc., obligatie off voordelige schulden bedagt en onbedagt, sonder daer eenig regt aan te reserveren, waer offte op wat plaatse die soude mogen sijn, gelijck sij die sijn repudirende overgevende en affstant daer van sijn doende bij desen, latende daer van den mali et boni aende eerste comparanten, en geene daer regt op hebbende, mits dat die voornoemde 250 gulden aen haer tweede comparanten worden betaelt binnen de twee maenden naert passeren deses, ende sullen sij eerste comparanten de oncosten van het schrijven ende passeren deser acte en verdere actens tot het effect deses gerequireert allen staan en betaalt sullen worden bij de eerste in ordine comparanten, waar mede alle verschillen pretensie en contrapretensien sullen wesen geassompieert?, dood ende te niet, blijvende de costen bij partijen over en weer gedaen ider tot sijnen costen tot preciese naercominge vant geene voors. verbinden partijen comparanten wedersijts henne respective persoonen ende goederen hebbende ende vercrijgende, renuntierende tot dien eijnde ook aen alle exceptien relivimenten, beneffitien etc., actum den acht en twintigsten december seventien hondert ses en dertigh.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832