Menu

Documenten

Document R-1737-14-8191-301r

Adriaen Laureijs Smolders, Embregt Adriaen Maes, Adriaen Adriaen Maes, Peter Jan Soomers als in houwelijk hebbende Helena Adriaen Maes, Jan Willem Heerdens in houwelijk hebbende Helena Peter Simons, Adriaentje Peter Simons weduwe wijlen Jan Momboirs cum tutore alle te samen testamentaire erffgenamen wijlen Jenneken Peter Sijmons die wedue en testementaire boedelhouster was van Huijbert Peter Donders volgens den testamente daer van sijnde gepasseert voorden notaris A van Loon en seekere getuijgen alhier in dato 20 meij 1713 op heden verthoont, cedunt aan Cornelis Jan Beens een huijs, schuer, schop, hoff ende aengelagh soo lant als weijde groot ses en een halff loopensaet offte etc., gestaen ende gelegen onder dese Heerlijcheijt Tilborgh ter plaatse aenden Oosten Heijcant omtrent den nieuwe Moolen, aldaer oost Jan Momboirs, zuijd Willem de Cort, west Cornelis Heijcants, ende noord de weduwe Jan Deckers, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, schouwen etc. ende hebben etc. gelovende etc. alle verholen commer etc. pro ut in forma, actum den aghsten februarij seventien hondert seven en dertigh.

Cooppenn: en slagen 200 gulden voldaen.

De selve cedunt aen Cornelis Jan Beens een perceel ackerlants genaemt de Bracacker groot drie loopensaeten offte etc. gelegen onder Tilborgh aenden Oosten Heijcant ontrent den Nieuwe Moolen aldaer oost Geerard Momboirs, zuijd Peter Melis, west ende noord den gemeene miswegt, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, etc. ende hebben etc. gelovende etc. alle verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den aghsten februarij seventien hondert seven en dertigh.

Cooppenn: en slagen 80 gulden voldaen.

De selve cedunt aen Wijnant Adam Donders een perceel ackerlants groot vijff quartiers loopensaat offte etc., gelegen onder Tilborgh aenden oosten Heijcant ontrent den Nieuwe Moolen, aldaer oost de wedue Peter Donders, zuijd de gemeene miswegt, west ende noord Wijnant Donders, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, etc. ende hebben etc. gelovende etc. alle verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den aghsten februarij seventien hondert seven en dertigh.

Cooppenn: en slagen 38 gulden voldaen.

Deselve cedunt aen Adriaen Willem de Cort een perceel soo acker als weijlandt genaenaemt den Holder groot samen drie en een halff loopensaat offte etc. gelegen onder Tilborgh aenden Oosten Heijcant ontrent den Nieuwe Moolen aldaer oost Augusinus Broekmans, zuijd Cornelis Momboirs, west ende noord de heijde, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, etc. ende hebben etc. gelovende etc. alle verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den aghsten februarij seventien hondert seven en dertigh.

Cooppenn: en slagen 38 gulden voldaen.

Deselve cedunt aen Hendrik van Besouw perceel ackerlant groot drie en een halff loopensaat offte etc., gelegen onder Tilborgh ter plaatse aende Moerstraat aldaer oost Willem de Cort, zuijd Gerard Mutsaers, west Jan van Erve, ende noord Peter Mutsaers, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, etc. ende hebben etc. gelovende etc. alle verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den aghsten februarij seventien hondert seven en dertigh.

Cooppenn: en slagen 70 gulden voldaen.

Deselve cedunt aen Mattheus Aart Rijnen een huijs, hoff ende aengelagh, soo lant als weijde groot samen vier en een halff loopensaat offte etc. gestaen ende gelegen onder Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer aen't Crijven oost Gerard Moonen, zuijd de wedue Peter Bartel van Rijssel, west de straat, ende noord Cornelis vanden Broek, belast met eenen gewin chijns van negen stuijvers, vier penningen s'jaars aande Conventuale van Tongerlo in aght roepen die s'jaars betaelt word tot Oosterwijk op St. Thomasdagh, voorts los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, etc. ende hebben etc. gelovende etc. alle verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den aghsten februarij seventien hondert seven en dertigh.

Cooppenn: en slagen 114:10:0 gulden voldaen.

Deselve cedunt aen Jan Niclaes Maes een perceel weijde groot een en een halff loopensaat offte etc., gelegen onder Tilborgh aent Crijven oost de straat, zuijd de wedue Cornelis de Beer, west Maria Mutsaers, en noord Jasper Jan Jaspers los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, etc. ende heeft etc. gelovende etc. alle verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den aghsten februarij seventien hondert seven en dertigh.

Cooppenn: en slagen 39 gulden voldaen.

Deselve cedunt aen Mattheus Aart Rijnen een perceeltje ackerlant genaemt het Clijn Heijken groot een halff loopensaat offte etc., gelegen onder Tilborg aent Crijven aldaer oost Cornelis vanden Broek, zuijd de cooper, west en noord de heijde, Item een perceel ackerlants genaemt den Verlooren Kost groot twee loopensaet offte etc., gelegen als voor aent Crijven aldaer oost de kinderen Johan Soffers, zuijd Cornelis Beris, west de heijde ende noord Joost de Beer beijde los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, etc. ende hebben etc. gelovende etc. alle verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den aghsten februarij seventien hondert seven en dertigh.

Cooppenn: en slagen 49:0:0 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832