Menu

Documenten

Document R-1738-14-8097-151v

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gekomen ende gecompareert Arnoldus en Dominicus gebroederen en meerderjarige kinderen wijlen Laureijs van Heijst, Hendrick Schippers in huwelijck hebbende Jennemaria Laureijs van Heijst, de voornoemde Dominicus van Heijst noch als momboir en Jan Smolders als vader en vooght over sijn een onmondig kint in egten bedde verweckt bij wijlen Cornelia Laureijs van Heijst, de welcke verclaerde metten anderen aangegaan ende gemaekt te hebben eene erffdeelingh vande naebeschreven goederen hen condividenten aangecomen mits het overlijden vanden voornoemde Laureijs van Heijst, en Barbara Verwers henne ouders zaliger waren,

Overmits d'welcke soo is Arnoldus, en Dominicus Laureijs van Heijst, bij etc. een huijs schop, hoff en aangelagh groot samen twee loopensaten ofte etc. gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hoeven aldaer oost, west, en noort de straat en suijt de weduwe Bastiaen Smittens, los ende vrij,
Item een parceel ackerlant genaamt den Bockhamer groot een ende drie quartier loopensaten ofte etc. gelegen als voor aende Hoeve, oost Maria vanden Dries, suijt de weduwe Norbart de Beer, west eenen ackerweght en noort eenen voetpat, belast met eenen gulden seventien stuijvers en agt penningen siaers aant gilt vande Lieve Vrouwe Broeders tot Oosterwijck,
Item een parceel ackerlant groot een en drie quart loopensaet ofte etc. gelegen als voor aende Hoeve oost de waterlaet, suijt Hendrick Smolders, west den ackerwegt, en noort Jan Vermeer sijnde leen, ende leenroerig aende heer van Tilborg, belast met vier vaten en negen kannen rog siaers in eenen meerderen paght aan ... tot s'Bosch, voorts los en vrij,
Item twee weijen neffens malcanderen gelegen, groot samen vijff loopensaten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse aende Hasselt, aldaer oost Adriaan de Jong, suijt Jan van Gorp, west de weduwe Gerart Couwenbergh, en noort Jan Heerdens, belast met twee guldenen vijftien stuijvers siaers aanden H: Geest Armen van Tilborg,
Item noch met twee hondert veertig gulden capitaal aan Geerardina Snellen tot s'Bosch, voorts los en vrij,
Item een uijtgesteecken moervelt groot vijff loopensaten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse aanden Ouden Draijboom, aldaar oost de Leij, suijt Jan vanden Hout, west de Lantscheijding, en noort Nicolaes Mutsaerts, los ende vrij,
Item een uijtgesteecken moervelt groot twee loopensaten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse aan Maasdijck oost de Leij, suijt Adriaan van Ierssel, west ..., en noort de weduwe Adam Wijtens, belast met drie duijten chijns siaers aanden heer van Tilborg,
Item een bleckelingvelt groot twee loopensaten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse inde Oude Leij oost Jennemarij van Gestel, suijt het Leijken, west Adriaan de Wolff en noort de gemeente los en vrij,
Item een uijtgesteecken moervelt groot twee loopensaten ofte etc. gelegen als voor agter Broeckhoven, oost de weduwe Guilliam vander Asdonck, suijt ..., west ..., ende noort ...,

Overmits d'welcke soo is Hendrick Schippers no: ux: de helft in een parceel soo acker als weijlant aanden suijden kant groot int geheel drie loopensaten ofte etc. gelegen onder Tilborg ter plaetse aande Hoeven aldaar oost Laureijs de Cocq, suijt Jan Leijten, west de straet, ende noort Adriaen Eeltiens, los ende vrij,

Overmits d'welcke soo is Jan Smolders ter togte, en sijn een onmondig kint in egten bedde verweckt bij wijlen Cornelia Laureijs van Heijst ten erffreghte bij etc. de helft in een parceel soo acker als weijlant aanden noorden kant groot int geheel drie loopensaten ofte etc. gelegen onder Tilborg ter plaetse aande Hoeven, aldaar oost Laureijs de Cocq, suijt Jan Leijten, west de straet, en noort Adriaan Eeltiens, los ende vrij,

Voorts is tussen de voorschreven parthijen condividenten wel expresselick geconditioneert ende ondersprooken dat jder op sijn aangecavelde deel ende loth etc. ende hebben daerop etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den vierden januarij seventien hondert agt en dartigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832