Menu

Documenten

Document R-1738-14-8097-161r

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gecomen ende gecompareert Gerart, Peter, en Adriaan gebroeders meerderjarige kinderen wijlen Cornelis Teurlincx daar moeder van was Maria van Groenendael, Anthonij van Pelt als in huwelijck hebbende Hendrina Cornelis Teurlincx, Anthonetta Cornelis Teurlincx, Gerart Cornelis Teurlincx noch als momboir, en Huijbert Anthonij van Groenendaal als toesiender over den noch onmondigen sone Norbart Cornelis Teurlincx hier mede present, de welcke verclaerden metten andere aangegaen ende gemaekt te hebben eene erffdelingh vande naebeschreve goederen hen condividenten aangekomen mits het overlijden vande voornoemde Cornelis Teurlincx, en Maria van Groenendael henne ouders zaligers waren,

Overmits d'welcke soo is Gerart Cornelis Teurlincx, bij etc. een halff huijs aanden oosten kant bestaende in een keucken kamer kelder opkamer en goot met eenen affhanck en oven daar in scheijdende opden graat vande schouw tusschen dese ende wooningh ten westen met de helfte vanden hoff scheijdende opden middelpat tussen dese ende den hoff ten westen met het ackerlant daar ende aan groot samen twee en een quart loopensaet offte etc. gestaan ende gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborg ter plaetse aende Hasselt, aldaar oost de kinderen Jacobus vanden Bergh ende den heer van Tilborg, suijt de straet, west Norbart Teurlincx ende noort de heer van Tilborg, los ende vrij, met de helfte vant gebruick ende onderhout vanden put,

Overmits d'welcke soo is Peter Teurlincx bij etc. een parceel weijde groot drie quartier loopensaet ofte etc. gelegen onder Tilborg ter plaetse aende Hasselt oost de straet, suijt Anthonij van Pelt en Anthonij Teurlincx, west Gerart van Berckel, en noort Cornelis Coolen,
Item een parceel weijde groot een loopensaet offte etc. gelegen aende Stockhasselt, oost de straet, suijt de weduwe Jan Mutsaerts, west de weduwe Elias Brocken, en noort Cornelis Jan Coolen,
Item een derde part gemeen ende onbedeelt in een parceel moer en bleekeling velt groot int geheel agt loopensaeten ofte etc. gelegen inde Oude Nieuwe Velden oost de gemeente, suijt den trecksloot, west den Langendijck, ende noort de gemeente, los ende vrij, ende sal dit lot noch in vergelijck van cavelingh trecken uijt den gemeenen boedel de somme van hondert en dartig gulden, te ontfangen half april eerst komende sonder intrest,

Overmits d'welcke soo is Adriaan Teurlincx bij etc. een parceel heijbodem groot aght loopensaeten offte etc. gelegen onder Venloon oost ..., suijt ..., west de kinderen Cornelis Coolen, en noort het Leijken, ende sal daar en boven noch trecken uijt den gemeene boedel in vergelijck van cavelingh de somme van twee hondert gulden waarvan bijt passeeren dezes bekent voldaan te sijn, met het casseren van een schepen gelofte,

Overmits d'welcke soo is Anthonij van Pelt no: ux: bij etc. een halff huijs aanden westen kant bestaende in een kamer keucken kelder opkamer en goot, scheijdende opde graat vande schouw tusschen dese ende wooningh ten oosten met een schop ende de helfte vanden hoff daar aan, scheijdende opde bakens die nu gestelt sijn, groot twintig roeden ofte etc. met de geregtigheijt gebruick en onderhout voor d'een helfte vande put, gestaan en gelegen onder Tilborg aande Hasselt oost Anthonij Teurlincx, suijt de straet, west Gerart van Berckel en noort de selve, belast met de helfte in elff stuijvers en vier penningen siaers aande Rentmeester der Geestelijcke goederen des Quartiers van Oosterwijck,

Overmits d'welcke soo is Antonetta Cornelis Teurlincx bij etc. een halff huijs aanden oosten kant, bestaende in een kamer keucken kelder en opkamer met de goot scheijdende opde graat vande schouw tusschen dese ende wooningh ten westen, met eene schuer ende de helfte vande hoff groot ontrent twintig roeden, soo en gelijck het nu is affgebakent, gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborg ter plaetse aende Hasselt oost ende suijt de straet, west Anthonij van Pelt, ende noort Peter Teurlincx, belast met de helfte in elff stuijvers en vier penningen siaers aanden Rentmeester der Geestelijcke goederen des Quartiers van Oosterwijck,

Overmits d'welcke soo is Norbartus Teurlincx bij etc. een halff huijs aanden westen kant bestaende in een keucken kamer en goot scheijdende opden graat vande schouw tussen deese ende de wooningh ten oosten met de helfte vande hoff daar aan scheijdende opden middelpat met drie loopensaten lant en weij daar aan gestaen ende gelegen onder Tilborgh aande Hasselt oost Gerart Teurlincx, suijt de straet, west Jan Baptist van Groenendaal ende noort de heer van Tilborg met het gebruijck, ende onderhout vanden put voor de eene helfte, los ende vrij,

Voorts is tussen de voorschreve parthijen ende condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersprooken dat ider op sijn aangecavelde deel ende loth sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen stegen schouwen waterlaten en alle andere naebuerelijcke reghten t'welck d'een off d'ander parceel van outs soude mogen subject wesen, ende dat ider loth sijn eijgen sal moeten wegen ende is noch geconditioneert dat Anthonij van Pelt sijn aanbedeelde schop sal moeten versetten en brengen op sijn eijgen erff, tussen dit ende uijtgaande april eerst komende ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den elffden februarij seventien hondert agtendartigh.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832