Menu

Documenten

Document R-1738-14-8097-163r

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gekomen ende gecompareert Jan Babtist van Groenendaal, ende Johan Willem van Oerle in huwelijck gehat hebbende Annamaria Jan van Groenendaal, ende sulcx ook als vader en vooght over sijne twee minderjarige kinderen in egten bedde verweckt bij de voorn. Annamaria van Groenendael dewelcke verclaerde metten andere aangegaen ende gemaekt te hebben eene erffdeling vande naebeschreve goederen, hen condividenten aangecomen mits het overlijden van Jan Peters van Groenendaal, en Sophia Jan Beris, henne ouders zaligers waren,

Overmits dewelcke soo is Jan Baptist van Groenendaal bij etc. een huijs, schop, hoff en aangelegen erve groot een loopensaet offte etc. gestaen ende gelegen onder Tilborg ter plaetse aande Kleijn Hasselt oost Jan Willem van Oerle, suijt de straet, west Jan Tabbers, ende noort de kinderen Cornelis Teurlincx ende sal den condivident, den put agter de huijsinge vanden tweeden condivident mede mogen gebruijcken, mits dat de puthuijs soo palen als plancken, alleen in reparatie sal moeten onderhouden, ende de verdere reparaties vande put voor d'eene helfte,
Item noch twee loopensaten moerbeemde gelegen onder Tilborg inden Dalem, oost het Santdijcksken, suijt Jan van Oerle, west ..., ende noort Norbart Segers, belast met vier duijten chijns siaers aanden heer deser Heerlijckheijt,

Overmits d'welcke soo is Jan Willems van Oerle als vader en vooght over sijne voorschreve twee minderjarige kinderen bij etc. eerstelijck een huijs hoff en aangelegen erve groot een loopensaet offte etc. gestaan ende gelegen onder Tilborg ter plaetse aende Kleijn Hasselt aldaar oost de kinderen Cornelis Teurlincx, suijt de straet, west Jan Babtist van Groenendaal, en noort de selve ende sij geweten, dat Jan Babtist van Groenendael eerste condivident in desen den put hier agter staande mede bij sijn hier vooren aanbedeelde huijs sal mogen gebruijcken als van outs mits dat hij eerste condivident alleen sal moeten onderhouden in reparatie de put huijs, ende de verdere reparatie en onderhout vande put halff en halff,
Item een parceel ackerlant groot vier loopensaten offte etc. gelegen als voor aende Hasselt, oost de straat, suijt Cornelis Oomen, west den H: Armen, en noort de straet,
Item een parceel soo acker als weij lant groot vijff lopensaeten offtte etc. gelegen als voor ter plaetse aende Velthovensche Molenstraet, oost den heer van Tilborg, suijt de straet, west de kinderen Wouter Adriaan Jorissen, en noort Thomas Hoecken,
Item een parceel ackerlant, groot ses loopensaeten offte etc. gelegen als voor ter plaetse inde Schijf oost Nicolaes Cleijssen, suijt Peter Somers, west den gemeenen ackerwegt, en noort Nicolaes Kleijssen,
Item een parceel ackerlant groot twee loopensaet offte etc. gelegen als voor oost de weduwe Jan de Jong, suijt den ackerweght, west ..., ende noort het kint van Huijbert Smarien,
Item een parceel weijde groot twee loopensaten offte etc. gelegen als voor ter plaetse den Berckdijck aldaar oost Jan van Oerle, suijt ..., west ende noort den H: Geest Armen van Tilborg,
Item twee loopensaeten moerbeemde offte etc. gelegen als voor ter plaetse inden Dalem, oost het Santdijcxken, suijt de kinderen Cristiaen Segers, west ..., ende noort Jan Babtist van Groenendael, belast met vijff duijten chijns siaers aenden heer van Tilborg, op St. Stevens dag te betalen,
Iten een parceeltie uijtgesteecken moerputten groot een loopensaet offte etc. gelegen als voor aanden Ouden Draijboom, oost de Leij, suijt ..., west ..., en noort Cornelis Jan Verbunt, belast met vijff duijten chijns siaers aande heer van Tilborg,

Voorts is wel expresselijck geconditioneert, ende ondersprooken dat ider sijn eijgen sal moeten wegen, ende op sijn aangecavelde deel ende loth sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen stegen schouwen waterlaten etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den een en twintigsten februarij seventien hondert agt en dartig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832