Menu

Documenten

Document R-1738-14-8097-166v

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gekoomen, ende gecompareert Willem Verschuere ende Maria Verschuere cum tutore, Cornelis van de Broeck in houwelijck hebbende Jenneke Verschuere, en Cornelis Hosemans als in houwelijck Geertruijd Verschuere, dewelcke bekenden metten anderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erffschijdinge ende deijlinge vande nabes: erffgoederen hen condividenten aangecome mits het overlijden van Gerit Verschuere en Maria van Heijst henne ouders zaligers waaren,

Overmits d'welcke soo is Willem Gerit Verschuere bij lootinge ten deele bevallen, ende sal alsoo voor sijn portie hebben behouden, ende erffelijck blijven possideere, een parceeltje ackerlant groot een halff L offte etc. gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborg, ter plaetse aande Hasselt, aldaar oost Jacobus de Beer, zuijt Laurens van Dooremaal, west en noort Norbart Francken, los ende vrij, met de conditie hier bij gedaan, dat de condivident in desen sijn leeven lanck vrije inwooning sal hebben bij Cornelis Hosemans vierde condivident, inde huijsinge hem vierde condivident hier naer aanbedeelt,

Overmits d'welcke soo is Maria Gerit Verschuere bij etc. de helft aande oosten kant in een parceel ackerlant groot int geheel vier L offte etc. gelegen onder Tilborg, ter plaetse aande Hasselt, aldaar oost Martin Seger Brocken, zuijt Jacobus de Beer, west Cornelis vande Broeck, en noort Jacobus de Beer, los ende vrij,

Overmits d'welcke soo is Cornelis vande Broeck no ux: bij etc. de helft in een parceel ackerlant aande westen kant groot int geheel vier L offte etc. gelegen onder Tilborg, ter plaetse aande Hasselt aldaar oost Martinus Seger Brocken, zuijt en noort Jacobus de Beer, en west de tweede condividente, los ende vrij,

Overmits d'welcke soo is Cornelis Hosemans no uxorus bij etc, een halff huijs aande westen kant, schijdende op de graat vande schouw tusschen dese en de huijsinge ten oosten met den hoff en aangelagh groot samen een en een halff loopensaat offte etc. gestaan ende gelegen onder Tilborg, ter plaetse aande Hasselt aldaar oost Andries vande Megdenbergh, zuijt de straet, west de weduwe Justinus van Hest, en noort Jacobus de Beer, los ende vrij,
Item een parceeltje ackerlant groot drie quartier L offte etc. gelegen als voor aande Hasselt, oost de weduwe Jan Swagemaakers, zuijt de straet, west Jan Maas en noort Cornelis Beris, los ende vrij, met conditie hier bij gedaan, dat de condivident in desen, den eersten condivident sal moeten geven vrije inwooningh inde voors. huijsing sijn leeven lanck geduerende sonder daar iets voor te pretendeere,

Voorts is tusschen de voors. parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert dat ider op sijn aangecavelde deel ende loth sal moeten gedooge ende onderhouden alle wegen, stegen, schouwen etc. ende wel specialijck met conditie hierbij gedaan, dat den eersten condivident sijn leeven lanck sal hebben vrije inwooningh in de huijsing vande vierde condivident, ende hebben etc. geloovende etc. en allen commer etc. pro ut in forma, actum den eersten meert seventien hondert aght en dartigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832