Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1738-14-8097-190v

Alsoo Huijbert Beris in houwelijck versaemt ende gealieert is geweest met Adriaentje Claessen bij de welcke hij egtelijck geprocreert heeft Geertruij, en Hendrien beijde meerderjarigh, den selve soude sig weer in anderen huwelijck begeven met Maria vanden Heuvel weduwe wijlen Daniel van Heijst, bij de welcke sij egtelijck geprocreert heeft vijff kinderen met naeme Jan out seven en twintig, Willem out twee en twintig, Maria out seventien, Piternel out veertien, en Cornelia out twaalff jaeren ofte elcx daar ontrent dien halve soude sij weduwe ten opsigte van haere onmondige kinderen verobligeert wesen tegens haar kinderen af te deelen, maar gemerckt geene erffgoederen is hebbende, en haare meuble maar ten hoogsten waardig vijfftien a sestien gulden, soo dat de affdeeling hier geen plaets kan grijpen, om d'welcke soo sijn op heden dato deses voor etc. gecoomen ende gecompareert den voorn: Huijbert Beris, en Maria vanden Heuvel bruijdegom en bruijt ter eenre, Jan Daniel van Hest als momboir en Jan Baptist Smolders toesiender over de kinderen vande bruijt ter andere sijde, de welcke verclaerde metten anderen aengegaen ende gemaakt te hebben, dit naervolgende contract ende transactie inne manieren als volgt, te weten dat sij eerste vande tweede comparanten hebben aangenoomen die voors. onmondige kinderen vande bruijt op te brengen ende te alimenteeren in kost ende dranck kleeding etc. tot dat het jongste van dien sal gekoomen sijn ten ouderdom van twee en twintig jaeren houwelijck ofte anderen geapprobeerden staat, waar voor sij eerste comparanten sullen blijven behouden de voorn: meuble goederen, ende den bruijdegom sal daar en boven in togten blijven besitten de helfte in een parceel weijde groot in't geheel vijff loopensaeten ofte etc., welcke helfte van dito parceel naer sijn doot jnne vollen eijgendom sal overgaan aan sijns bruijdegoms twee voorn: kinderen, alsoo het selve jnne sijnen weduwelijcken staat is aangecoomen, voorts is geconditioneert dat naar doode van haar beijder, eerste comparanten alle henne als dan verdere naar te laten goederen egalijck sullen gepart, ende gedeelt worden, soo wel bij de voors. wedersijtse voor, als de te verweckene naar kinderen jnne capitatum hooft voor hooft, elcx even diep, in allen schijn ofte het kindere waare van een ende den selve bedde voorts gecome ende geprocreert, alle welcke poincten etc. renuntieerende etc., verbindende etc. pro ut in forma, actum den sevenden november seventien hondert agt en dertig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832