Menu

Documenten

Document R-1738-14-8192-1r

Adriaantje Hendrick Lammers meerderjarige dochter cum tutore, cedit aan Leendert van Gils de helfte in eene huijsinge aanden suijden kant bestaande in een keuken, kamer, en goot scheijdende opde middelweegt tussen deese ende de wooninge ten noorden metten hoff daar agter aan groot een halff loopensaet offte etc. gestaan ende gelegen aande Hasselt, oost de straat, suijt de wed. Jan Heerders, west Peter Adriaan Francken, ende noort de erffgenamen Nicolaas Antonisse, ende sij geweeten dat het voors. goet is belast met een somme van seventig gulden, die daar in vergelijck van caveling op sijn blijven staan volgens deeling tussen Nicolaas Antonissen ende Peter Wouter Lievens gepasseert voor schepenen alhier in dato 16e april 1717, welcke seventig gulden de transportante ter togte onder andere is aangecomen bij testamentaire dispositie van Nicolaas Antonij Claassen volgens testament bij hem gepasseert voor den notaris C. Cloostermans in dato 11e augustij 1720, t geene om geallegeerde reden daar op blijft staan, voorts los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, schouwen etc., ende heeft etc. gelovende etc., en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den eersten julij seventien hondert acht en dartig,

Cooppenningen boven den ingenoemden last 30 gulden voldaan.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832