Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1739-115-74-119r

Inden naame ons Heeren amen,
Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris bij den Ed: Mog: Rade en Leenhove van Brabant in s'Gravenhage geadmitteert binnen de Heerlijckheijt Tilborgh resideerende, en ter presentie vande getuijgen naargenoemt, de hr Hendrick Jan Mutsaers, en juffr. Johanna Catarina de Rooij wettige houwelijcxe luijden woonende alhier aande Stockhasselt mij notaris bekent, den voorn: Mutsaers sieckelijck bijt vuer sittende en de voorn. Johanna Catarina gesont van lighaam gaande en staande; beijde haar verstant, memorie en sinnen nog wel hebbende, en gebruijkende, soo het selve opentlijck bleek, de welcke verclaerde overdagt te hebben, de broosheijt des menschen leeven de seeckerheijt des doots, en de onseeckere ure van dien, hebben daar omme met voorbedagte raat uijt haaren vrijen eijgen wille soo sij verclaarde gemaakt geordonneert ende geslooten soo sij doen bij desen, dit hun jegenwoordigh testament, laaste en uijtterste wille, in maniere als volgt, Eerstelijck beveelende henne zielen soo ende wanneer die uijt henne sterffelijcke lighamen sullen koomen te schijden, inde grondeloose barmhertigheijt van Godt almagtig, en haare doode lighamen tot eene eerelijcke begraeffenisse, komende voorts ter dispositie van haere tijdelijcke goederen soo verclaeren sij testateuren uijt lieffde die sij malcanderen als egte luijden toedragende sijn, den een den anderen den langstleevende van hen beijde over en weder over te laten ende te maaken vrij heer en meester vrouw ofte meestersse van alle henne gesamentlijcke na te latene goederen, nu hebbende en nog vercrijgende, soo roerende als onroerende gout silver gemunt ende ongemunt, actien schulden ende crediten, hoedanig die sijn, ofte genoemt kunnen worden, niets ter werelt uijtgesondert, die de eerst afflijvige metter doot ontruijmen ende naar laten sal, omme met alle deselve bij de langstleevende gedaan te worden als jmant met sijn of haar vrij eijgen goederen vermag te doen, de selve te moogen vercoopen verteeren belasten ofte beswaaren soo als het de langstleevende van hen beijde gelieven en gelegen koomen sal, sonder tegenseggen van jmanden, nogh oock sonder gehouden te weesen daar van te leveren eenigh de minste staat ofte jnventaris, veel min te doen eenige reeckening ofte bewijs, schoon de langstleevende hem, off haar weer tot anderen houwelijck quame te begeeven, daar van den eerststervende den langstleevende is dechargeerende mitsdesen, onder dien last nogtans, jndien sij testateuren kint off kinderen bij den anderen quamen te verwecken op te brengen ende te alimenteeren in kost ende dranck, kleeding ende reeding, van linnen ende wolle, de selve oock ter schoolen te laten gaan, omme te leeren leesen ende schrijven, ende tot dien een ambagt ofte hantwerk te laaten leeren, waar toe best nut ende bequaam bevonden sullen worden, om hennen kost te kunnen gewinnen, tot dat de selve, als dat geval exteert, sullen gecomen weesen tot mondige dagen, houwelijck of anderen goeden staat en gelegentheijt, ende als dan aan dusdanig kint of kinderen uijt te keeren, een uijtsetsel naar der selver staat of gelegentheijt, ende dat wel in plaets van der selver legitieme portie de kinderen na regten competeerende, stellende en nomineerende sij testateuren den een den anderen den langstleevende van hen beijde soo als voors:, ende naar hen beijder doot inde overschietende goederen hen beijder kint of kinderen met volle regt van institutie bij desen, dog jngeval de langsleevende sonder wettig kint off kinderen verweckt naar te laaten, quam te overleijden, in sulcken geval, willen en begeeren sij testateuren, dat de overschietende goederen als dan naar doode vande langsteleevende, sullen gepart ende gedeelt worden in twee egaale portien, te weeten de eene helfte bij de vrinden en erffgenamen vande testateur, en de andere helfte bij de vrinden en erffgenamen vande testtrice, en dat wel staacx gewijse de doode hant met de leevende te deelen, jn allent welcke voors: staat, de testateuren malcanderen verclaeren te jnstitueeren tot henne eenige en universeele erffgenaamen, en naar hen beijder doot, henne kinderen of erffgenamen in manieren voors: met volle regt van jnsitutie mits desen, allen't geene voors: staat, de testateuren duijdelijck voorgeleesen sijnde, verclaerden te weesen hen testament, laeste en uijtterste wille, 't geene begeeren dat naar haare doot sal worden agtervolgt, stand grijpen, en sijn volcomen effect sorteeren 't sij bij forme van testament solemneel codicil donnatie jntervivos aut causa mortis, ofte andersints soo als het selve alderbest sal konnen bestaan, goet ende van waarden wesen, alwaart schoon, dat hier inne ietwes mogt sijn geommitteert, 't geene houde voor geinsereert, oock niet tegenstaande eenige placcaten, ordonnantien locaale of municipaale regten, desen ter contrarie, als alle de selve voor soo veel in hen is, sijn derogeerende mits desen; aldus gedaan ende gepasseert binnen Tilborg, ten woonhuise vande testateuren gestaan alhier aande Stockhasselt, ter presentie en ten overstaan van Cornelis Jan Coolen en Francis Jan de Cort beijde jnwoonderen alhier, als gelooffwaardige getuijgen hier toe versogt, die de origineele menute deser, beneffens de testateuren en mij notaris voornt. mede hebben onderteekent heden den drieen twintigsten maert seventien hondert negenen dartigh.
En verclaerden de testateuren, dat sij geen goederen hebben, die leenroerig sijn aande Ed: rade en Leenhove van Brabant in s'Hage.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832