Menu

Documenten

Document R-1739-14-8097-212v

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gecomen ende gecompareert, Nicolaas, Jan, Adriaan, en Maria cum tutore broeders, en suster meerderjarige kinderen wijlen Jan Cleijsen daar moeder van was Jenneken Jan Peters, dewelcke verclaarden metten anderen aangegaan, ende gemaakt te hebben eene erffscheijdinge, ende deijlinge vande nabeschreve goederen hen condividenten aangecomen mits het overlijden van henne voorn: ouders zaligers,

Overmits d'welcke soo is Nicolaas Jan Cleijssen bij etc. een huijs, schuer, schop, hoff en aansteede groot vijff loopensaten ofte etc., gestaan en gelegen alhier onder Tilborg, aanden Westenheijcant, aldaar oost Jan van Beurden, zuijt Francis Heerders, west de kinderen Peter Henssen, en noort de straat, belast met eenen stuijver en twaalff penningen chijns s'jaars aan den Ed: heer alhier,
Item een parceel ackerlant groot een loopensaat ofte etc. gelegen als voor, aan den Westen Heijcant, aldaar oost de weduwe Dionijs van Gorp, suijt de straat, west de weduwe Jan Kuijsters, en noort de weduwe Jan Matteus, los en vrij,
Item eenen heijbodem groot vier L ofte etc. gelegen als voor, aan: Westen Heijcant, aldaar oost, en zuijt de gemeente, west Peter Melis, en noort ..., los en vrij,
Item de helft aanden oosten kant in een parceel moerbeemde en putten groot in 't geheel twee L ofte etc. gelegen als voor, inde Oude Nieuwe Velden, aldaar oost Jan Vermeer, zuijt den treksloot, west Bastiaan Verhoeven, en noort de gemeente, los en vrij,
Ende sal dit loth in vergelijck van caveling moeten uijtkeeren aan Jan Jan Cleijssen tweeden condivident in desen de somme van twee hondert gulden, die bij t passeeren deses sijn voldaan,

Overmits d'welcke soo is Jan Jan Cleijssen bij etc. een parceel ackerlant groot drie L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse aande Hasselt, aldaar tenden de Langstraat, oost de straat, zuijt Adriaan Jan de Rooij, west Gerart de Beer, en noort Cornelis Verbunt, los en vrij,
Item een parceel moerbeemde groot ontrent drie L gelegen als voor ter plaatse in Jacobshoeck aldaar oost ..., zuijt ..., west de Lantscheijding, en noort de kinderen van Cornelis Wagemakers, los en vrij,
Item eenen heijbodem groot vijff L ofte etc. gelegen als voor, ter plaatse aan't Lepelaare Sant aldaar oost Dirck Grevenbroeck, zuijt Jan Peijnenborg, west ..., en noort ..., los en vrij,
Ende sal dit loth in vergelijck van caveling moeten trecken van Nicolaas Jan Cleijssen eerste condivident in desen de somme van twee hondert gulden die bij t passeeren deses sijn voldaan,
Item alnoch van Adriaan Jan Cleijsen derden condivident in desen de somme van hondert gulden die mede bij t passeeren deses sijn voldaan,

Overmits d'welcke soo is Adriaan Jan Cleijssen bij etc. een huijs, hoff en aansteede groot ses L offte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg, aanden Berckdijck aldaar oost Adriaan Mutsaers, zuijt de straat, west de weduwe van Adriaan van Aal, en noort Jan van Oerle, belast met vijff stuijvers ses penningen s'jaars aan het comptoir van: hr Tengnagel tot s'Bosch, Item met vier stuijvers ses penningen chijns s'jaars aan den Ed: heer alhier,
Item een parceel ackerlant groot twee L offte etc. gelegen als voor aan den Berckdijck, inde Schijff aldaar oost Cornelis Jan Berens, zuijt Geraart van Os, west Jan van: Hout, en noort Willem Leijten, los en vrij,
Item eenen heijbodem groot twee loopensaat offte etc. gelegen als voor, ter plaatse aan Maasdijck, aldaar oost Cornelis Mutsaers, zuijt de Leij, west Jan Huijbers, en noort ..., los en vrij,
Item de helft aanden westen kant in een parceel moerbeemde en putten groot in 't geheel twee L gelegen als voor ter plaatse inde Oude Nieuwe Velden, aldaar oost Jan Vermeer, zuijt den trecksloot, west Bastiaan Verhoeven, en noort de gemeente los en vrij,
Ende sal dit loth in vergelijck van caveling moeten uijtkeeren aan Jan Jan Cleijsen tweeden condivident in desen de somme van hondert gulden die bij 't passeeren deses sijn voldaan,

Overmits d'welcke soo is Maria Jan Cleijssen bij etc. een parceel weijde groot ses L offte etc. gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse aanden Westen Heijcant aldaar oost en noort de weduwe Peter Quijreijnen, zuijt de straat, en west Peter van Amelsvoort, los en vrij,
Item een parceel ackerlant groot twee L offte etc. gelegen als voor, aan den Westen Heijcant, aldaar oost en noort de straat, zuijt en west de weduwe Paulus Jan Couwenberg, los en vrij,
Item een parceel ackerlant groot een L offte etc. gelegen als voor, aan den Westen Heijcant, aldaar de kinderen Peter Henssen, suijt Francis Heerders, west Jan Mattijs Philipsen, en noort de straat los en vrij,

Voorts is tussen de voorschreve parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert, ende ondersprooken dat jder op sijn aangecavelde deel ende lot sal moeten gedogen, ende onderhouden alle wegen stegen, schouwen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, ende verclaren sij condividenten dat onder de voorschreve goederen geene bennen die leenroerig sijn aan den Ed: Rade van Brabant in s'Hage actum den vier en twintigsten meert seventien hondert negen en dartig.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832