Menu

Documenten

Document R-1739-14-8097-219v

Kennelijk sij dat voor etc. sijn gecomen, ende gecompareert Jan vanden Megdenberg, ende Antonij La Tour als in huwelijk hebbende Maria vanden Megdenberg, dewelke verclaarde metten anderen aangegaan, ende gemaakt te hebben eene erffdeijling vande naebeschreve goederen hen condividenten aangecomen mits het overlijden van Andries vande Megdenberg, ende Jenneken Herman van Heijst henne ouders zaligers ware,

Overmits de welke soo is Jan vande Megdenberg bij etc. een keuken, kelder, en opkamer en een gedeelte van t agterhuijs tot de werck kamer toe met de helfte vanden hoff aanden westenkant groot in t geheel vijff en twintig roeden offte etc., soo als nu de palen gelegt sullen worden, gestaan ende gelegen onder deese Heerlijckheijt van Tilborg ter plaatse aande Hasselt oost Antonij La Tour, suijt de straat, west Cornelis Hosemans, en noort de waterlaat, Item de helft in een parceeltje ackerlant groot in t geheel een en een halff loopensaat offte etc. aanden suijden kant gelegen als voor, oost de kinderen Laureijs van Dooremalen, suijt de waterlaat, west Cornelis Hosemans, en noort Cornelis Beris, los ende vrij,
En sal dit lot in vergelijk van caveling trekken van den tweeden condivident vijfftien gulden te ontfangen binnen een jaar sonder intrest,

Overmits d'welke soo is Antonij La Tour nomine uxoris bij etc. een kleijn kamerken met een werkkamer, en moet de beddekoets in trekken tot gelijcks de stijl tussen de keuken en kleijn kamerken, met de helfte inden hoff aanden oostenkant groot in t geheel vijff en twintig roeden offt etc. soo als nu sal gemeten worden, gestaan ende gelegen onder deese Heerlijckheijt van Tilborg ter plaatse de Hasselt, oost Joris van Gorp, suijt de straat, west den eersten condivident, en noort de waterloop, Item de helft in een parceel ackerlant groot in t geheel een en een halff L offte etc., aan den noordenkant gelegen als voor oost de kinderen van Laureijs van Doremalen, suijt de waterlaat, west Cornelis Hosemans, en noort Cornelis Beris, los ende vrij,
Ende sal dit lot moeten uijtkeeren aanden eersten condivident in vergelijck van caveling vijfftien gulden te betalen binnen een jaar sonder intrest,

Voorst is tussen de voorschreve partijen condividenten wel expresselijk geconditioneert dat ider op sijn aangecavelde deel ende loth sal moeten onderhouden alle wegen stegen, schouwen etc. ende specialijck dat sij condividenten malcanderen sullen moeten wegen om t huijs tot op ider sijn erve, ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc., ende sij geweten dat sij condividenten noch gemeen houden een parceel moerputten groot ontrent drie L, gelegen in de Oude Nieuwe Velden, ende verclaren sij condividenten dat onder de voors. goederen geene bennen die leenroerig bennen aanden Ed: Rade van Brabant in s'Hage, actum den eersten meij seventien hondert negen en dertigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832