Menu

Documenten

Document R-1739-14-8097-233v

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gekomen, ende gecompareert Gerart, Jan, Willem, Maria, en Anneken cumtutoribus broeders, en susters meerdejarige kinderen wijlen Laureijs van Doremalen, daar moeder van was Adriaantje Janse Kennekens, Peter Teurlincx als in huwelijck hebbende Piternel Laureijs van Doremalen, de welcke verclaarde metten anderen, aangegaan, ende gemaakt te hebben eene erffscheijdinge, ende deijlinge vande nabeschreve erffgoederen hen comparanten aangecomen mits het overlijden van henne voorn. ouders zaligers,

Overmits d'welcke soo is Gerart Laureijs van Doremalen bij etc. een halff huijs aanden oostenkant bestaande in een kamer, opkamer, en kelder met den solder daarboven, scheijdende op de middel muer tussen deese en de wooning ten westen, met het schop off rademakers winkel, met het gebruijck, en onderhout vande put voor d'een helfte, en den hoff groot een halff loopensaat offte etc. gestaan, en gelegen alhier onder Tilborg, aande Velthoven, aldaar oost de gemeene pat, zuijt de straat, west, en noort Peter Teurlincx, belast met drie stuijvers twee penningen chijns s'jaars aanden Ed. Heer alhier,
Item een parceel hoeijlant groot drie L offte etc. gelegen onder Besoijen, aande Dorpswegt aldaar oost ..., zuijt Gerart Couwenberg, west ..., en noort Francis van Rijsewijk, belast met acht penningen chijns aan ... wordende betaalt tot Besoijen,

Overmits d'welcke soo is Jan Laureijs van Doremalen bij etc. een huijs en schop met den hoff en aansteede groot vijff en een halff L offte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg, aande Hasselt aldaar oost Jacobus de Beer, zuijt de straat, west Peter Hosemans, en noort de kinderen Andries vande Megdenberg, belast met vijff stuijvers chijn s'jaers aanden Ed. Heer alhier,
Ende sal dit lot in vergelijck van caveling moeten uijtkeeren aan Willem Laureijs van Doremalen derde condivident in desen de somme van vijff en twintig gulden die bij t passeeren deses sijn voldaan, ende aan Anneken Laureijs van Doremalen vijffde condividente in desen de somme van hondert gulden, met vier gulden per cento s'jaars ten intrest soo lange hij die onder hem sal houden, waar van het eerste jaar interest verschijnen sal halff april seventien hondert veertig, en soo voorts van jaar tot jaar,

Overmits d'welcke soo is Willem Laureijs van Doremalen bij etc. een parceel hoeijlant groot vijff honten? gelegen onder Besoijen aanden Crommendijck. aldaar oost ..., brouwer tot Sprang, zuijt de erffgenamen van Peter Hamers, west Jan de Haan, en noort den Ouden Straat Sloot, belast met acht penningen chijns s'jaars aan ... wordende betaalt tot Besoijen,
Ende sal dit lot in vergelijck van cavelingh moeten trecken van Jan Laureijs van Doremalen tweeden condivident in desen de somme van vijff en twintig gulden die bij t passeeren deses sijn voldaan, ende van Peter Cornelis Teurlincx de somme van hondert vijff en twintig gulden die meede bij t passeeren deses sijn voldaan,

Overmits d'welcke soo is Maria Laureijs van Doremalen bij etc. een huijs en hoff groot een L offte etc. gestaan, en gelegen alhier onder Tilborg aande Hasselt aldaar oost Norbart Vrancken, zuijt de straat, west en noort Peter Opheij, belast met vier stuijvers veertien penningen chijns s'jaars aan Eekelschot tot Oorschot,
Item een parceel moerbeemt en putten groot een L offte etc. gelegen als voor, aanden Langendijck aldaar oost de Leij, zuijt Peter Hosemans, west ..., en noort ...,

Overmits d'welcke soo is Anneken Laureijs van Doremalen bij etc. een parceel lant en weijde groot ses en een quart L offte etc. gelegen alhier onder Tilborg aande Hasselt, aldaar, oost Jan de Rooij, zuijt de straat, west Jacobus de Beer, en noort Gerart van Vilvoorden, los en vrij,
item een pacrceel moer en putten groot twee loop offte etc. gelegen als voor, inden Dalem, aldaar oost Jan van Doremalen, zuijt ..., west ..., en noort Jan Verbunt, los en vrij,
Ende sal dit lot in vergelijck van caveling moeten trecken Jan Laureijs van Doremalen tweede condivident in deesen de somme van hondert gulden, met vier gulden per cento s'jaars ten intrest soo lange hij die sal onderhouden, waar van het eerste jaar verschijnen sal halff april seventien hondert veertig, ende soo voorts van jaar tot jaar,

Overmits d'welcke soo is Peter Cornelis Teurlincx nomine uxoris, bij etc. een halff huijs aanden westen kant bestaande in een keucken, werkkamer, goot, agterhuijs, en stalling, scheijdende op de middelmuer tussen deese en de wooninge ten oosten, en het gebruijck en onderhoud vande put voor deen helft, met de aansteede groot vijff Loop offte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg aande Velthoven, aldaar oost Gerart van Doremalen, zuijt de straat, west Jan vanden Heuvel, en noort den Ed. Heer alhier, belast met twee en twintig stuijvers acht penningen s'jaars aanden H: Geest Armen alhier,
Ende sal dit lot in vergelijck van caveling moeten uijtkeeren aan Willem van Doremalen de somme van hondert vijff en twintig gulden die bij t passeren deses sijn voldaan,

Voorts is tussen de voorschreve partijen, condividenten wel expresselijck geconditioneert, ende ondersprooken dat jder sijn aangecavelde deel ende lot sal aanveerden met het usufruit (vruchtgebruik), en lasten van het loopende jaar, en moeten gedogen ende onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, ende hebben etc. gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma, ende verclaren sij condividenten dat onder de voors. goederen geene sijn, die leenroerig bennen aanden Ed. Rade van Brabant in 's Hage, actum den achtienden junij seventien hondert negen en dartig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832