Menu

Documenten

Document R-1739-14-8097-253v

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gecomen ende gecompareert d'hr Walterus Mutsaars medicine doctor alhier, en juffr. Johanna Catarina de Rooij weduwe en testamentair boedelhouster wijlen d'hr Hendrick Mutsaers volgens den testamente daar van sijnde gepasseert voor den notaris Johan Adriaan van Meurs en seeckere getuijgen alhier in dato 23e maart 1739, de welcke bekende metten anderen aangegaan, ende gemaakt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreven erffgoederen hen condividenten aangecomen mits het overlijden van Hendrik Mutsaars, ende Hester Daniels henne condividenten groot vader en groot moeder zaliger waren,

Overmits dewelcke soo is d'hr Walterus Mutsaars bij etc. een huijs, schop, en aangelag groot een lopensaat offte etc. gestaan en gelegen onder Tilborg, aande Stockhasselt, aldaar oost juffr de weduwe van Jan Baptist Mutsaars suijt de weduwe van Peter Donders, west de gemeene straat, en noort de kinderen van Cornelis Mutsaars,
Item een parceel soo weijde off beemde groot seven L gelegen onder Gils inde Koijweijen noort de schouwleije,
Item een parceel soo weijde als ackerlant groot seven L offte etc. gelegen onder Tilborg aande Stockhasselt oost de gemeene straat, suijt en west Geraart Moonen, en noort Cornelis Coolen, belast s'jaars met eenen pagt van ses gulden s'jaars aanden H: Geest armen van s'Bosch,
Item een parceel ackerlant groot een L offte etc. gelegen als voor, oost en suijt Cornelis Mutsaars, west Maria weduwe Peter van Rooij, en noort Bartholomeus Haans,
Item een parceel weijde groot twee L offte etc. gelegen als voor, oost de gemeene straat, suijt Cornelia weduwe Jan Baptist Mutsaars, west Huijbert Beris, en noort ...,
Item een parceel uijtgesteecken moerputten groot twee L offte etc. gelegen als voor, inde Oude Nieuwe Velden, aldaar oost de gemeente, suijt Peter Mutsaars, west den Langendijck, en noort Bastiaan Jans,
Item een parceel uijtgesteecken moerputten groot twee L offte etc. gelegen als voor, aanden Ouden Draeijboom, oost de Leij, suijt, west, en noort onbekent,
Item een slegt moervelt groot vier L offte etc., gelegen als voor, inde Koeijweijen, oost de Leij, suijt de weduwe Jan Sijmons, west Bastiaan Beckers, en noort Peter Eijpelaars,
Item een parceel weijde groot vier en een halff L offte etc. gelegen als voor, aande Drie Huijsen onder Looven, oost Roeloff Kievits, suijt de Leij, west en noort Maria van den Broeck,
Item een parceel ackerlant groot vier L offte etc. gelegen aande Reijt, oost en suijt de weduwe Willem Segers, west de weduwe Jan de Jong, en noort de gemeene wegt,
Item een parceel ackerlant groot elff L offte etc.gelegen als voor aande Reijt aldaar oost Jan Smulders, suijt en west de weduwe Jan Spijckers, en noort de weduwe Jan Babtist Mutsaars,
Item een huijs, schuer, schop en aangelag groot samen vijff loopensaten offte etc. gestaan, en gelegen als voor aande Reijt, aldaar oost, west, en noort de gemeene weege, suijt de weduwe Jan Mutsaars,
Item een parceel soo weijde als ackerlant groot vier L offte etc. gelegen als voor, oost de H: Geest armen van Tilburg, suijt, en west de straat, en noort Jan Babtist van Groenendaal,
Item een hoff groot ontrent een L gelegen als voor, oost en noort de gemeene straat, suijt op een spie uijtloopende, en west de weduwe Jan Spijkers,
Item een parceel bos onder Udenhout gelegen aande Houtstraat groot ontrent twee en een halff L,

Overmits d'welcke soo is juffr. Johanna Catarina de Rooij weduwe wijlen d'heer Hendrik Mutsaars bij etc. een groot huijs en een clijn huijs met een torff huijs en aangelag groot een en drie quartier L offte etc. gelegen alhier onder Tilburg, aande Stockhasselt, aldaar oost Cornelis van Groenendaal, suijt Adriaan de Cort, west Jan de Boer, en noort de gemeene straat,
Item een parceel ackerlant en weijde groot vijff L offte etc. gelegen als voor, aande Stockhasselt, aldaar oost de gemeene straat, zuijt de kinderen van Simon van Pelt, west Bastiaan Peter Hoecken, en noort Norbert van Hemert,
Item een parceel ackerlant groot een en een halff L offte etc. gelegen als voor, aldaar oost Bastiaan Peter Hoecken, suijt Daniel Daniels, west Peter van Amelsvoort, en noort Laurens Coolen,
Item een parceel ackerlant groot twee L offte etc. gelegen als voor, oost Peter van Amelsvoort, zuijt en west de gemeene straat, en noort Cornelis Coolen,
Item een parceel ackerlant groot drie en een halff L offte etc.gelegen als voor, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Gerart Wagemakers, zuijt de gemeene straat, west Peter Reijne, en noort Norbart Swagemakers,
Item een parceel ackerlant groot vijff L offte etc. gelegen als voor, ter plaatse de Postelstraat, aldaar oost de gemeene straat, zuijt Goijaart van Helvoort, west de waterlaat, noort de straat,
Item eene steede bestaande in huijs, schuer, en aangelag groot samen twintig L offte etc. gestaan, en gelegen als voor, aldaar oost de straat, zuijt de weduwe van Jan Mateuse, west de gemeene heij, en noort de weduwe van Jan Babtist Mutsaars,

Voorts is tussen de voors: partheijen, condividenten wel expresselijck geconditioneert, ende ondersprooken, dat jder op zijn aangecavelde deel ende lot sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, ende verclaren sij condividenten dat onder de voors: goederen geene bennen die leenroering sijn aanden Ed: Rade van Brabant in s'Hage, actum den negen en twintigsten september seventien hondert negen en dartig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832