Menu

Documenten

Document R-1739-14-8192-51v

Wouter Schoffaers ende met hem Adriana Maria Schoffaers cum tutore, den voornoemden Wouter Schoffaers nog als momboir, en Cornelis Jan Couwenberg toesiender over de onmondige kinderen wijlen Jan Antonij Schoffaers, daar moeder van is Jennemaria Couwenberg met consent, ende authorisatie van heeren wethouderen deser Heerlijkheijt Tilborg en Goirle, en bij deselve aangestelde curateurs over den insolventen boedel van wijlen Antonij Schoffaers, ende met haar Johan Adriaan van Meurs mede schepen alhier omme de penningen te ontfangen, ende deselve te distribueren naar preferentie ende concurrentie regt volgens, ende breder blijkende bij gemelde authorisatie daar van sijnde in dato 21 januarij 1739 op heden alhier vertoont, cedunt ad opus jus habentium (ten behoeve van de rechthebbende) aan Johan Willem van Oerle eene huijsinge hoff en aangelag soo lant als weijde groot samen drie en een halff L offte etc. gestaan, ende gelegen onder deese Heerlijkheijt van Tilborg ter plaatse aande Hasselt, aldaar oost de straat, zuijt en west den ed: heer alhier, en noort Adriaan Adriaan de Jong, belast met negen en een halff vaten rogge s'jaers in eenen meerderen pagt aan den Armen van s'Bosch, Item nogh met eenen stuijver chijns s'jaers aan ed: heer alhier, voorts los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, schouwen etc. ende hebben etc., gelovende super bona creditorum etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den vijff en twintigsten meert seventien hondert negen en dartig,

Cooppenn: et slagen 550 gulden voldaan.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832