Menu

Documenten

Document R-1739-14-8192-91v

Dijna van den Bosch weduwe en testamentaire boedelhouster wijlen Arnoldus van Hest volgens den testamente daar van sijnde gepasseert voor den notaris Gillis Hoffman en getuijgen binnen de stadt Steenbergen den 26e februarij 1732 op heden vertoont, cedit aan Dominicus van Hest de helft gemeen en onbedeelt in een huijs, schop, hoff en aangelag groot samen twee L offte etc. gestaan ende gelegen onder deese Heerlijckheijt van Tilborg ter plaatse aande Hoeven aldaar oost west en noort de straat en suijd de weduwe Bastiaan Smittens, los ende vrij,
Item de helft in een parceel ackerlant genaamt den Brockhamer groot een en drie quartier L offte etc. gelegen als voor aande Hoeven, oost Maria vanden Dries, suijt de weduwe Norb: de Beer, west eenen ackerwegt, en noort eenen voetpat, belast met eenen gulden seentien stuijvers en acht penningen s'jaars aan't gilt vande Lieve Vrouwe broeders tot Oosterwijck,
Item de helft in een parceel ackerlant groot een en drie quartier L offte etc. gelegen als voor aande Hoeven, oost de waterlaat, suijt Hendrick Smolders, west den ackerwegt, en noort Jan Vermeer, sijnde leen ende leenroerig aan den heer van Tilborg, belast met vier vaten en negen kannen rog s'jaars in eenen meerderen pagt aan H. de Bie tot s'Bosch,
Item de helft in twee weijen nevens malcanderen gelegen groot samen vijff L offte etc. gelegen als voor, ter plaatse aan de Hasselt, aldaar oost Adriaan de Jong, suijt Jan van Gorp, west de weduwe Gerart Couwenberg, en noort Jan Heerders, belast met twee gulden vijfftien stuijvers s'jaars aan de H: Geest Armen van Tilborg, Item met twee hondert en veertig gulden capitaal aan Gerardina Snellen tot s'Bosch,
Item de helft in een uijtgesteecken moervelt groot vijff L offte etc. gelegen als voor, ter plaatse aan den Draijboom aldaar oost de Leij, suijt Jan van den Hout, west de Lantscheijding, en noort Nicolaas Mutsaers, los en vrij,
Item de helft in een uijtgesteecken moervelt groot twee L offte etc. gelegen als voor ter plaatse Maasdijck, oost de Leij, suijt Adriaan van Ierssel, west ..., en noort de weduwe Adam Wijtens, belast met drie duijten chijns s'jaars aan den Heer van Tilborg,
Item de helft in een bleckeling velt groot twee L offte etc. gelegen als voor ter plaatse in de Oude Leij, oost Jennemaria van Gestel, suijt het Leijken, west Adriaan de Wolff en noort de gemeente los en vrij,
Item de helft in een uijtgesteecken moervelt groot twee L offte etc. gelegen als voor, agter Broeckhoven, oost de weduwe Guilliam vander Asdonck, suijt ..., west ..., en noort ..., in welcke goederen den cooper dader helft is competeerende, ende neemt den cooper nog aan ten sijnen lasten te betaalen aan mevrouw vande Graaff eene somme van twee hondert ses en sestig gulden capitaal voorts los en vrij uijtgenomen wegen stegen, schouwen etc. ende heeft etc. gelovende etc. ende allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den negenden november seventien hondert negen en dartig,

Cooppenn: niet anders als den ingenoemden last.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832