Menu

Documenten

Document R-1740-14-8097-267r

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gekomen ende gecompareert Adriaan, Cornelis en Maria cumtutore meerderjarige kinderen wijlen Jan Momboirs, daar moeder van was Adriaantje Peter Simons, en Jan Martinus Leijten als in houwelijck hebbende Cornelia Momboirs, dewelcke verclaarden metten anderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreve erffgoederen, haar condividenten aangekomen mits het overlijden van hunne voorn ouders zaliger

Overmits d'welcke soo is Adriaan Jan Momboirs bij etc. een parceel ackerlant groot drie en drie quartier L ofte etc. en gelegen onder Tilborg ter plaatse aande Hasselt aldaar oost Peter Wijtens, zuijt Willem Smolders, west Huibert van Groenendaal, en noort een miswegt, los en vrij

Overmits d'welcke soo is Cornelis Jan Momboirs bij etc. een halff huijs aan den noorden kant scheijdende op de graat van de schouw, bestaende in een keucken en agterhuijs, met het gebruijck en onderhout van den put voor d' eene helfte en omtrent drie Loop etc. aangelag soo lant als weijde gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar oost de straat, zuijt en noort Willem de Beer, west Maria Jan Momboirs, belast met de helft in seven en een halven stuijver s'jaars aan 't comptoir van den Rentmeester de Back tot 's Bosch, Item met twee stuijvers chijns s'jaars aan de Ed. Heer alhier, Item een parceel uijtgesteecken putten groot acht L ofte etc. gelegen als voor ter plaatse in den Dalem, aldaar oost Jan Baptist de Rooij, zuijt de heer Muriel van Bommel, west de lantscheijding, en noort Norbart Horvoirts, belast met vier en een halven stuijver s'jaars aan de comptoir van de rentmeester Tengnagel tot 's Bosch

Overmits d'welcke soo is Maria Jan Momboirs bij etc. een parceel ackerlant en weijde groot drie en drie quart Loopensaat ofte etc. gelegen onder Tilborg aan de Hasselt aldaar, oost Laurens Hosemans, zuijt Cornelis van Amelsvoort, west Cornelis Jan Momboirs, en noort Peter Wijtens, los en vrij

Overmits d'welcke soo is Jan Martinus Leijten no: ux bij etc. een halff huijs aan de zuijdenkant sijnde een kamer, scheijdende op de graat van de schouw, met omtrent vijff en twintig roeden weij en lant en het gebruick en onderhout van den put voor d' een helfte gestaan en gelegen onder Tilborg ter plaatse aande Hasselt aldaar oost de straat, zuijt en west Maria van Amelsvoort, en noort Cornelis Jan Momboirs, belast met de helft in seven en een halven stuijver sjaars aan het comptoir van rentmeester de Back tot 's Bosch

Voorts is tussen de voors parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert, ende ondersprooken dat ider op sijn aangecavelde deel ende lot sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen, stegen etc. ende hebbende etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma ende verclaren sij condividenten dat onder de voors. goederen geene sijn, die leenrechtig bennen aanden Ed. Rade van Brabant in 's Hage, actum den tweeden januarij seventien hondert en veertig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832