Menu

Documenten

Document R-1740-14-8097-274r

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gekomen, ende gecompareert, Adriaan en Jennemaria cum tutore broeder en suster meerderjarige kinderen wijlen Hendrick vande Loo, daar moeder van was Anneken Jan Verdiessen, Francis, en Maria Jan Bernaers daar moeder van was Anneken vande Loo, dewelcke verclaarde metten anderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge vande nabes. erffgoederen hen condividenten aangecomen mits het overlijden van henne voorn. ouders zaliger,

Overmits d'welcke soo is Adriaan Hendrik vande Loo bij etc. een parceel ackerlant groot ses L offte etc. gelegen onder Loon op Zant aldaer oost de straat, zuijt de weduwe Cornelis Couwenberg, west Meijnaars Verdiessen, en noort de kinderen Dominicus Verdiessen los en vrij,

Overmits d'welcke soo is Jennemaria Hendrick vande Loo, bij etc. een derde part in een huijs aanden westenkant sijnde een kamer, en den hoff groot vijfftien roeden offte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg aande Hasselt oost Maria Jan Bernaars, zuijt Gerart van Hest, west Adriaan Jan Denisse, en noort Dionijs van Hest, belast met twee gulden tien stuijvers s'jaars aan den H: Geest Armen van Tilborg voorts los en vrij,

Overmits d'welcke soo is Francis Jan Beenaars, en Maria Jan Beenaars bij etc. een derde part in een huijs sijnde de middelste wooning, bestaande in een keuken en den hoff groot vijfftien roeden offte etc. gestaan, en gelegen onder Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaar oost Gerart van Hest, zuijt Jennemaria vande Loo, west Adriaan Jan Denisse, en noort de straat los en vrij,

Voorts is tussen de voors. partijen condividenten wel expresselijk geconditioneert ende ondersprooken dat jder op sijn aangecavelde deel ende lot sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, ende verclaren sij condividenten dat onder de voors. goederen geene bennen die leenroerig sijn aanden Ed: Rade van Brabant in s'Hage, actum den ses en twintigsten februarij seventien hondert veertig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832