Menu

Documenten

Document R-1740-14-8098-32r

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gecomen, ende gecompareert Gerart, Gijsbert, en Maria cum tutore broeders en suster meerderjarige kinderen wijlen Joost de Beer genaamt den kleijnen, daar moeder van was Adriaantie Jan Adriaans, en Goijart van Helvoort als in huwelijck hebbende Geertruijd Joost de Beer dewelcke verclaarde metten anderen aangegaan ende gemaakt te hebben een erffscheijding ende deijling vande nabeschreve erffgoederen haar aangecomen mits het overlijden van henne voorn. ouders zaligers,

Overmit d'welcke soo is Gerart Joost de Beer bij etc. een parceel ackerlant groot drie L ofte etc. gelegen onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Jenneken Cornelis de Beer, zuijt Adriaan Jan de Rooij, west de wed. Peter Donders, en noort Maria Joost de Beer, los en vrij,

Overmits d'welcke soo is Gijsbert Joost de Beer bij etc. een halff huijs aanden oostenkant bestaande in keucken en stal, scheijdende opde middelmuer tussen deese ende wooning van Jenneken Cornelis de Beer, met den hoff groot een half Loopensaat ofte etc. gestaan en gelegen onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar, aande Langestraat oost de gemeene straat, zuijt Jenneken Cornelis de Beer, west Gerart de Beer, en noort Maria de Beer, los en vrij,
Item eenen heijbodem groot een L ofte etc. gelegen onder Tilborg inde Vosbergen aldaar oost ..., suijt Gerart de Beer, west de Baan, en noort Adriaan de Rooij, los en vrij,

Overmits d'welcke soo is Maria Joost de Beer bij etc. een schuer met een halff L aangelag ofte etc. gestaan en gelegen onder Tilborg, aande Hasselt oost de gemeene straat, zuijt Gijsbert de Beer, west Gerart de Beer, en noort den Armen alhier, los en vrij,
Item een parceel lant groot een en een halff L ofte etc. gelegen als voor aande Hasselt aldaar oost den Armen alhier, zuijt Gerart de Beer, west de wed. Peter Donders, en noort Embregt Maas, los en vrij,

Overmit d'welcke soo is Goijaart van Helvoort no: ux: bij etc. een huijsken en aangelag groot een en een quart L ofte etc. gestaan en gelegen onder Tilborg aande Hasselt, aldaar oost den condivident, zuijt Embregt Maas, west de straat, en noort Embregt Maas, los en vrij,
Item een heijvelt groot een L ofte etc. gelegen als voor inde Oude Nieuwe Velden aldaar oost ..., zuijt Jan de Beer, west den Langendijck, en noort Adriaan Jan de Rooij,

Voorts is tussen de voorsz. parthijen, condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersprooken dat ider op sijn aangecavelde deel ende lot sal moeten gedogen, ende onderhouden alle wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma ende verclaaren sij condividenten dat onder de voorsz. goederen geene bennen die leenroerig sijn aanden Ed. Rade van Brabant in s'Hage, actum den achsten september seventien hondert veertigh.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832