Menu

Documenten

Document R-1740-14-8098-46r

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gekomen ende gecompareert Cornelis, Catarina, en Maria broeder, en susters meerderjarige kinderen wijlen Cornelis Oomen daar moeder van was Adriaantie Claas Verbunt, Wouter van Erven als in houwelijck hebbende, Piternel Oomen, dewelke verclaarde metten anderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreve erffgoederen, haar comparanten aangecomen mits het overlijden van henne voorn. ouders zaligers,

Overmits d'welcke soo Cornelis Cornelis Oomen bij etc. een halff huijs en stal aan den noorden kant scheijdende op het deurgebont van de buijtendeur naast de straat met de helft in den hoff aanden zuijden kant, groot twintig roeden ofte etc. gestaan en gelegen onder Tilborg aande Haanse Hoeff aldaar oost Hans Vermeulen, zuijt de kinderen Jan Wijnen, west en noort Hans Vermeulen, belast met een derde in drie kannen rogge s'jaars aanden coster van Dongen,
Item een parceel ackerlant groot drie loop ofte etc. gelegen als voor, aande Haanse Hoeff, aldaar, oost de kinderen Jan Wijnen, zuijt Hans Vermeulen, west den ackerwegt, en noort de Bergen, belast met de helft in achtien st s'jaars aan ... tot Breda,
Item een parceel weijde groot twee loop ofte etc. gelegen als voor, oost en suijt Hans Vermeulen, west Antonij van Riel en noort de straat, los en vrij,

Overmits d'welcke soo is Catarina Cornelis Oomen bij etc. een parceel ackerlant groot vier en een halff L ofte etc, gelegen onder Tilborg aande Hasselt, aldaar aan de Groene Wegt oost den ackerwegt, zuijt Norbart Francken, west de weduwe Peter vander Wegen, en noort Cornelis Beris, los en vrij,
Item een parceeltie ackerlant groot drie quartier L ofte etc. gelegen als voor, op de Haanse Hoeff aldaar oost de wegt, zuijt en noort de kinderen Jan Verbunt, west de kinderen Jan Wijnen, los en vrij,
Item een parceel beemde groot drie L ofte etc. gelegen als voor op de Haanse Hoeff aldaar oost Dirck van Spaandonck, zuijt ..., west de wegt, en noort Hans Vermeulen, los en vrij,

Overmits d'welcke soo is Maria Cornelis Oomen, bij etc. een huijs en schop met het aangelag groot drie en een halff L ofte etc. gestaan en gelegen onder Tilborg aande Hasselt aldaar oost H: Geest Armen, zuijt Maria Wagemakers, west en noort de straat, belast met eenen gulden tien stuijvers s'jaars aande Fabrique Kercke alhier, Item met tien duijten chijns s'jaers aan den Ed. heer alhier,

Overmits d'welcke soo is Wouter van Erven no: ux: bij etc. een parceel ackerlant groot een en een halff L ofte etc. gelegen onder Tilborg aande Hasselt aldaar oost de straat, zuijt de weduwe Jan Swagemakers, west Maria Oomen, en noort Jan Baptist van Groenendaal, los en vrij,
Item een parceel ackerlant groot drie L ofte etc. gelegen onder Tilborg op de Haanse Hoeff, aldaar oost de Bergen, zuijt Adriaan Jansen, west den ackerwegt, en noort de kinderen Jan Wijnen, belast met de helft in achtien st. sjaars tot Breda,
Item een parceel weijde groot twee en een halff L ofte etc. gelegen als voor, aande Haanse Hoeff aldaar oost den Aartdijck, en noort de straat, los en vrij,

Voorts is tussen de voors. parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert, ende ondersprooken dat ider op sijn aangecavelde deel ende lot sal moeten gedoogen, ende onderhouden alle weegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, ende verclaren sij condividenten dat hier onder geene leengoederen sijn aanden Ed. Rade van Brabant in 's Hage, actum den drie en twintigsten november seventien hondert veertig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832