Menu

Documenten

Document R-1740-14-8192-191v

Compareerde voor etc. Adriaantie Hendrick Lammers meerderjarige dogter cum tutore dewelcke verclaarde te cedeeren, transporteeren op te dragen ende over te geven, aan Anthonij Tempelaar, en Leendert van Gils, het regt van togt haar competeerende op seecker halff huijsje, schop en hoff groot een half L ofte etc. gestaan en gelegen onder Tilborg aande Hasselt, Item op hondert gulden capitaal ten lasten van Jan Schallekers, Item nog op seventig guldens capitaal ten lasten van voorn. Leedert van Gils, haar transportante aangecomen, bij testamentaire dispositie van Nicolaas Antonis Claassen, gepasseert voor den notaris C. Cloostermans en getuijgen alhier in dato 11 augustij 1728 op heden vertoont, ende sulcx op ende voor de somme van acht en sestig gulden, die de transportante van de getransporteerde op heden bekent ontfangen te hebben en heeft dienhalve ten behoeve van de selve volkomentlijck verteegen ende gerenunieert inne maniere etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den eersten december seventien hondert veertigh.

Antonij Tempelaar, en Leendert van Gils, cedunt aan Goijaert van Helvoort een halff huijsje aanden noordenkant scheijdende op de graat vande schouw tussen deese ende de wooninge van Leendert van Gils, met het schop en hoff groot een halff L ofte etc. gestaan en gelegen onder Tilborg aande Hasselt, aldaar oost de gemeene straat, zuijt Leendert van Gils, west en noort Jan Adriaanse, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den eersten december seventien hondert veertig.

Cooppenn. 103 gulden voldaan.



Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832