Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1741-115-75-100r

In den naame ons Heeren amen.
Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris bij den Ed: Mo: Rade en Leenhove van Brabant in s'Gravenhage geadmitteert, binnen de Heerlijckheijt Tilborg resideerende ende, ter presentie van de getuigen nagenoemt in eijgener persoon den eersame Cornelis Jan vande Broeck weduwnaar wijlen Jenneken Verschueren woonende alhier aande Hasselt mij notaris bekent gesont van lighaam gaande en staande, sijn verstant memorie en sinnen wel hebbende en volcomentlijck gebruijckende soo het selve opentlijck bleeck, den welcken verclaarde overdagt te hebben de broosheijt des menschen leeven, de seeckerheijt des doots, en de onseeckere ure van dien, ende niet gaerne van dese werelt willende scheijden, sonder alvorens van sijne tijdelijcke goederen nu hebbende, en nog vercrijgende gedisponeert te hebben, doende het selve uijt sijnen vrijen eijgen wille, sonder persuatie ofte indictie van imanden soo hij verclaarde, eerstelijck recommanderende sijne onsterffelijcke siele soo en wanneer die uijt sijn sterffelijck lighaam sal komen te schijden inde grondeloose barmhertigheijt van God almagtig, en sijn lighaam tot eene kerkelijcke begraaffenisse, komende nu voorts tot de dipositie van sijne tijdelijcke goederen dog alvoorens daar toe komende verclaert hij testateur te revoceere, casseere, doot ende te niet te doen, alle voorgaande testamenten, codicille, of eenige andere maakinge die hij testateur voor dato deses alleen of met imant anders soude mogen hebben gemaakt, en op nieuws disponeerende soo verclaart hij testateur alle de goederen en effecten des boedels die hij testateur sal komen naar te laten, en waar over hij dispositie heeft, soo van haeff meuble als erffgoederen, mitsgaders obligatien gout silver gemunt en ongemunt actien schulden en crediten egeen uijtgesondert, waar off op wat plaetse de selve gelegen, ofte bevonden sullen worden te laten en in vollen eijgendom te maaken aan Jan Gijsbert vanden Broeck welcke bij hem testateur is woonende, en sulcx voor huere en trouwe diensten aan hem testateur alreede beweesen, als nog te bewijsen, en om meer andere merckelijcke redenen hem testateur daar toe moveerende, omme met alle de selve goederen naar doode van hem testateur te doen, als imant, met sijn eijge vrije goederen soude konnen ofte mogen doen, sonder tegenseggen van imanden, den selven tot sijnen eenige en universeele erffgenaem nomineerende en institueerende met volcomen regt en titule van institutie bij desen met seclusie van alle sijn testateur andere en verdere vrinden, hoe de selve oock genoemt soude moogen worden, mits dat aande andere naeste vrinden naar hem testateurs doot door den gestelde erffgenaem tot een gedenckenis sal voldaan en betaalt worden twee silvere ducatons,
Allen't geene voors. staat den testateur duijdelijck voorgeleesen sijnde verclaerde te weesen sijn testament, leste en uijterste wille, 't geene hij begeert dat naar sijne doot sal worden agtervolgt stand grijpen, en sijn volcomen effect sorteeren 't sij als testament, codicille donatie intervivus aut causa mortus ofte andersints soo het selve alderbest sal konnen bestaan, goet ende van waarden weesen alwaart schoon dat hier inne ietwes mogt sijn geommiteert 't geene houde voor geinfereert, oock niet tegenstaande eenige costuijmen, placaten, ordonnantien locaale off municipale regten desen ter contrarie die alle voor soo veel derogeerende mitsdesen, aldus gedaan ende gepasseert binnen Tilborg, ten comptoire van mij notaris in presentie van Norbartus Segers ende Anthonij van Meurs beijde woonende alhier als gelooffwaardige getuijgen hier toe versogt, die de origineele menute, nevens de testateur, en mij notaris voornt. hebben onderteekent en verclaert den testateur geen goederen te hebben die leenroerig sijn aan Ed: Mo: Rade en Leenhove van Brabant in s'Gravenhage, actum den twee en twintigsten meert seventien hondert een en veertigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832