Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1741-115-75-166r

In den naame ons heeren amen,
Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris bij de Ed: Mo: Rade en Leenhove van Brabant ende Lande van Overmase in s'Gravenhage geadmitteert binnen de Heerlijckheijt Tilborg resideerende, ende ter presentie van de getuijgen naargenoemt in eijgener persoon den eersamen Cornelis soone wijlen Peter Jan Marten Mutsaers, daar moeder aff was Clasina Gerit Claessen woonende alhier aande Stochhasselt mij notaris bekent eenigsints sieckelijck sijnde, dog egter nog wel hebbende sijn verstant memorie en sinnen soo het selve int verleijen deser genoeghsaam was blijckende, den welcken verclaerde overdagt te hebben de broosheijt des menschen leeven, de seeckerheijt des doots, en de onseeckere ure van dien, en niet gairne van dese werelt willende schijden sonder alvoorens van sijne goederen gedisponeert te hebben, doende het selve uijt sijnen vrijen eijgen wille sonder persuatie of jnductie van jmanden, soo hij verclaerde, gemaakt geordonneert, ende geslooten, dit sijn testament laeste en uijtterste wille in manieren als volgt
Eerstelijck recommandeerende hij testateur sijne ziele soo en wanneer die uijt sijn sterffelijck lighaam sal komen te schijden in de grondeloose barmhartigheijt van godt almagtig, en sijn lighaam tot eene eerelijcke begraeffenis, komende vervolgens ter dispositie van sijne tijdelijcke goederen dag alvoorens daar toe komende verclaert hij testateur re revoceeren casseeren doot ende te niet te doen, gelijck doende is bij ende mits desen alle voorgaande testamenten codicillen off eenige andere maakinge die hij testateur voor dato deses soude moogen hebben gemaakt, en in sonderheijt de testamentaire dispositie die hij testateur op den 2e julij 1736 voor den notaris Cornelis Cloostermans en getuijgen alhier heeft verleden ende gepasseert als oock alle voorige testamenten niet willende nog begeerende dat de selve in eenig poinct gevolgt off naargecomen sal worden, maar gehouden worden of de selve niet gepasseert waaren, ende nu weder van nieuws disponeerende bij desen, soo verclaert hij testateur voor eerst te maaken en te legateeren aan de vier kinderen wijlen Cornelis Gerit Claessen jeder eene somme van twintig guldens eens die hij testateur aan jeder van de selve ter stont sal voldoen, en waar mede de selve als dan geheel en al uijt sijn testateurs boedel werden gesecludeert bij desen,
Item maakt ende legateert hij testateur aende soogenaemden Heijlige Geest Armen binnen Tilborg ten behoeve van de selve armen eene somme van hondert guldens eens,
Item maakt en legateert hij testateur aan Adriaan van Spaandonck meede eene somme van hondert gulden eens, te weten om die door hem uijtgekeert te worden soo als hij testateur dat mondeling seggen en recommandeeren sal sullende gem: twee laaste legaten door sijn testateurs erffgenamen uijtgekeert en voldaan moeten worden binnen een jaar naar sijn testateurs overlijden
Wijders verclaert hij testateur alle sijne verdere naar te latene goederen soo roerende als onroerende obligatien, gout silver gemunt en ongemunt actien schulden ende crediten niets uijtgesondert, waar ofte op wat plaetse die gelegen ofte bevonden soude mogen worden, en die hij testateur metter doot ontruijmenen naar laten sal, alle de selve maakt ende beset hij testateur voor de eene helfte aan Martinus Jan Marten Mutsaers sijn testateurs oom dog bij sijn voor overlijden als dan aan sijne wettige kinderen, en voor de andere helfte aande kinderen wijlen Peter Broeckmans, daar moeder van was Adriana Jan Mutsaers sijnde de neven en nigten van hem testateur, nomineerende en institueerende hij testateur de selve tot sijne eenige en universeele erffgenamen met volcome regt en titule van institutie bij desen,
Allent geene voors: staat den testateur duijdelijck voorgeleesen sijnde verclaerde te weesen sijn testament, laeste en uijtterste wille 't geene hij begeert dat naar sijne doot precies sal worden agtervolgt, stand grijpen en sijn volcomen effect sorteeren 't sij bij forme van testament, solemneel codicille gifte te saake des doots onder de leevende ofte andersints, soo het selve alderbest sal konnen bestaan, goet ende van waarden weesen, niet tegen staande alle soolemniteijten die naar regten gerequireert in desen niet en waaren geobserveert, oock niet tegenstaande eenige costuijmen placaten en ordonnantien locaele of municipale regten desen ter contrarie, als alle de selve voor soo veel in hem is derogeerende en te niet doende mits desen
Aldus gedaan ende gepasseert binnen Tilborg, ten woonhuijse van den testateur ter presentie en ten overstaan van Adriaan Daniels, en Cornelis van Dijck beijde woonende alhier als gelooffwaardige getuijgen hiertoe versogt, die de origineele menute deses, benevens de testateur en mij notaris voornt. mede hebben onderteeckent en verclaert de testateur geen goederen te hebben, die leenroerig sijn aan de Ed: Mo: Rade en Leenhove van Brabant in s'Hage,
Actum den vijffentwintigsten augustij seventien hondert eenenveertigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832