Menu

Documenten

Document R-1741-14-8192-245r

Francis Goijaart Heerders, en Norbartus Denis Hoirvoorts als in houwelijck hebbende Maria Goijaart Heerders, cedunt aan Piternel en Annamaria Goijaart Heerders, de helft gemeen en onbedeelt in een half huijs aanden zuijden kant scheijdende op de graat vande schouw, met den hoff groot twaalff roeden ofte daar ontrent, gestaan en gelegen alhier onder Tilborg aande Hasselt aldaar aan de Corte Straat, oost Cornelis Beris, zuijt de straat, west en noort de wed. Joost Heerdens, belast in 't geheel met eenen stuijver s'jaers aan 't convent van Tongerloo, Item nog met drie stuijvers twaalff penningen in eenen meerderen pagt aanden rentmeester de Bock tot s'Bosch, voorts los en vrij, uijtgenomen, etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den vier en twintigsten junij seventien hondert een en veertig.

Cooppenn: 31:10:0 voldaan.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832