Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1742-115-75-254r

In den naame ons Heeren amen.
Kennelijck sij eenen iegelijcke die het behoort dat ick Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris bij de Ed: Mo: Rade en Leenhoove van Brabant ende Lande van Overmase in s'Gravenhage geadmitteert binnen de Heerlijckheijt Tilborgh resideerende ende ter presentie vande getuijgen naargenoemt mij vervoegt hebbe ten woonhuijse van eersamen Geraert Joost van Hest bejaart jongman woonende alhier aande Hasselt mij notaris en de nagenoemde getuijgen bekent sieckelijck te bedde leggende nogtans sijn verstant memorie en sinnen nog wel hebbende en volcomentlijck gebruijckende soo het selve int verleijden deser genoegsaam was blijckende, den welcke verclaarde overdagt te hebben, de broosheijt des menschen leeven, de seeckerheijt des doots, en de onseeckere ure van dien, ende niet gairne van dese werelt willen schijden, sonder alvoorens van sijn tijdelijcke goederen gedisponeert te hebben, doende het selve uijt sijnen eijgen vrije wille sonder inductie of persuatie van imanden soo hij verclaarde, eerstelijck recommanderende sijne onsterffelijcke ziele soo en wanneer die uijt sijn sterffelijcke lighaam sal komen te schijde inde grondeloose barmhertigheijt van Godalmagtig en sijn lighaam tot eene eerlijcke begraaffensse komende vervolgens ter dispositie van sijne tijdelijcke goederen dog alvoorens daar toe koomende verclaart hij testateur te revoceere casseere doot ende te niet te doen alle voorgaande testamenten codicillen off eenige andere maakinge die hij testateur voor dato dese alleen off met imant anders soude mooge hebben gemaakt, ende op nieuw disponeerende bij desen soo verclaart hij testateur voor eerst te legateere ende te maaken aan Maria weduwe van wijlen Cornelis de Rooij eene somme van vijfftig guldens eens, Item legateert hij testateur aan Jennemaria weduwe wijlen Willem van Hest eene somme van dartig guldens eens, Item aan de twee kinderen wijlen Wouter Leijten, daar moeder aff was Hendrien van Ven? same eene somme van twintig guldens eens, Item legateert hij testateur almede aan gesamentlijcke kinderen wijlen Adriaan Jan van Hest eene somme van vijfftig guldens eens, Item legateert hij testateur almede aande gesamentlijcke kinderen wijlen Arnoldus Corstiaen Janssen eene somme van vijfftig guldens eens, welcke legaten hij testateur wil dat ses weecken naar sijn overlijden promt sullen werden uijtgekeert ende voldaan, door sijn testateurs hier naar genoemde erffgenamen, wijders verclaart hij testateur alle sijne verdere naar te laten goederen soo roerend als onroerende, obligatie gout silver gemunt ende ongemunt, actien schulden ende credieten geene uijtgesondert, waar ofte op wat plaatse de selve gelege ofte bevonden mogen worden, en die hij testateur metter doot ontruijme ende naarlaten sal alle de selve maakt hij testateur aan Adriaan Hendrick van Hest off bij sijn voor overlijden aan sijne wettige erffgenamen nomineerende en institueerende hij testateur de selve tot sijne eenige en universeele erffgename met volcome regt en titule van institutie bij desen, met seclusie van alle andere,
Allent geene voors. staat den testaeur duijdelijck voorgeleesen sijnde, verclaarde te weesen sijn testament laaste en uijtterste wille, tgeene bij begeert dat naar sijne doot sal worden agtervolgt stant grijpen en sijn effect sorteere, 't sij bij forme van testament soolemneel codicille gifte ter saake des doots onder de leevende ofte andersints soo het selve alderbest sal kome bestaan goet ende van waarden weesen, schoon alle soolemniteijten die naar regten gerquireert in desen niet naar behoore waaren geobserveert, ook niet tegenstaande eenige costuijme placcaten ordonnantie locale of municipale regten desen ter contrarie als alle de selve voor soo veel in hem is derogeerende en te niet doende bij desen,
Aldus gedaan ende gepasseert binnen Tilborg ten woonhuijse van testateur voornt., ter presentie en ten overstaan van Nicolaas vander Weegen, ende Cornelis Brouwers beijde woonende alhier als geloofwaardige getuijgen hier toe versogt, die de origineele minute, benevens de testateur en mij notaris voornt. mede hebben onderteekent, en verclaart de testateur nu geen goederen te hebben die leenroerigh sijn aan Ed: Rade en Leenhove van Brabant in s'Hage, actum den elfden meij seventien hondert twee en veertigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832