Menu

Documenten

Document R-1742-14-8098-139v

Kennelijck sij dat voor schepenen der Heerlijckheijt van etc. sijn gekomen ende gecompareert, Peter Goijaart Reijnen als in huwelijck hebbende Jennemaria Cornelis Swagemakers, Piternel, en Adriana Maria Cornelis Swagemakers cumtutoribus, de welcke verclaarde met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreven erffgoederen haar condividenten aangecomen mits het overlijden van Cornelis Swagemakers, en Cornelia Joost Heerdens henne ouders zaligers waren als meede van Laureijs Adriaan Swagemakers haren oom.

Overmits d'welke, soo is Peter Goijaart Reijnen nomine uxoris, bij blinde etc. een huijs, schuer, schop en aangelag groot vijff L ofte etc., gestaan en gelegen alhier onder Tilborg aande Hasselt, oost Cornelis Jan Beris, zuijt den ackerwegt, west de gemeene straat, en noort Norbart Segers, los en vrij,
Item een parceel ackerlant groot twee en een halff L ofte etc., gelegen als voor aande Hasselt, oost de weduwe Adriaan van Beurden, zuijt de kinderen Jan Momboirs, west Jacobus vromans, en noort Willem de Beer, los en vrij,
Item een parceel ackerlant groot vijff L ofte etc. gelegen als voor aande Hasselt, aldaar aan't Crijven, oost Joris Janse van Gorp, zuijt en noort de kinderen Guilliam Bogers, west de gemeene straat, los vrij,
Item een parceel uijtgesteecken putten groot een loopensaat ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse Looven aldaar inde Broekstraat, oost ..., zuijt de Leij, west Peter Peijnenborg, en noort ..., belast met vier stuijvers chijns s'jaars aan den Rentmeester der Geestelijke Goederen tot s'Bosch,
Ende sal dit loth in vergelijck van caveling moeten uijtkeeren aan Piternel Cornelis Swagemakers tweede condividente in deesen eene somme van hondert vijfftig gulden met ses gulden s'jaars ten intrest.

Overmits d'welke soo is Piternel Cornelis Swagemakers bij etc., een halff huijs aanden westenkant scheijdende op de middelmuur van de schouw van Wouter Peters, met het aangelag groot vier L ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg aande Hasselt, aldaar oost Wouter Peters, zuijt de gemeene straat, west en noort Cornelis Jan Beris, belast met twaalff stuijvers acht penningen Ekelschot Chijns in twee roepen,
Item een huijs en aangelag groot drie en een halff L ofte etc., gestaan en gelegen als voor aande Hasselt, aldaar oost Adriaan Mattijs Maas, zuijt de gemeene straat, west Gerart Laureijs Swagemakers, en noort Norbart Swagemakers, los en vrij,
Item een parceel ackerlant groot een en een quart L ofte etc., gelegen als voor, oost de weduwe Jan Swagemakers, zuijt Peter Opheij, west den gemeenenwegt, en noort de weduwe Jan Swagemakers, los en vrij,
Item een parceel ackerlant groot twee L ofte etc., gelegen als voor aande Hasselt, oost de weduwe Jan de Cocq, zuijt Jan Adriaan Emmen, west de straat, en noort de weduwe Adriaan de Cocq, los en vrij,
Item een parceel uijtgesteecken putten groot een L ofte etc., gelegen als voor ter plaatse in Jacobshoek, oost Jan Cleijsen, zuijt ..., west de Lantscheijding, en noort Cornelis Beris, los en vrij,
Item een parceel uijtgesteecken putten groot een L ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse inde Oude Nieuwe Velden, oost ..., zuijt de sloot, west Peter Reijnen, en noort de Gemeente, los en vrij,
Ende sal dit lot in vergelijck van caveling trecken van Peter Goijaart Reijnen eerste condivident in deese eene somme van hondert en vijfftig gulden met ses guldens s'jaars ten intrest,

Overmits d'welke soo is Adriana Maria Cornelis Swagemakers bij etc. een huijs, schop, en aangelag groot negen L ofte etc. gestaan ende gelegen alhier onder Tilborg aande Stockhasselt, aldaar oost Bartholomeus Drabben, zuijt de kinderen Norbart Mutsaers, west de straat, en noort Nicolaas de Waal, los en vrij,
Item een parceel ackerlant groot vijff L ofte etc. gelegen als voor ter plaatse aande Hasselt, aldaar oost de gemeene straat, zuijt en noort Cornelis Beris, en west Norbart Hoirvoirts, belast met drie duijten chijns s'jaars aanden Ed. Heer alhier,
Item de helft onbedeelt in een parceel moer en uijtgesteecken putten groot in't geheel een L ofte etc. gelegen als voor, ter plaatse in't Reck, aldaar oost de kinderen Martinus van Dijck, zuijt Cornelis Schenkers, west en noort onbekent, los en vrij.

Voorts is tusschen de voors. partijen, condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersprooken dat jder op sijn aangecavelde deel ende lot sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, ende verclaren de condividenten hier onder geen leenen te sijn aanden Ed. Rade van Brabant in s'Hage, actum den tienden meij seventien hondert twee en veertigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832