Menu

Documenten

Document R-1742-14-8098-155r

Alsoo Anthonij van Hees is getrouwt met Maria dochtere wijlen Dionijs Schaapsmeerders daar moeder van is geweest Jenneken Gerit Coolen, welcke Dionijs Schaapsmeerders verder getrouwt is geweest met Cristina Jan Coijen, ende daar bij ook verweckt een kint met name Maria, ende de voorn. Cristina Jan Coijen is naar doode van hem Dionijs Schaapsmeerders weder getrouwt met Adriaan de Jong, sijnde bij't aangaan van dat houwelijck gemaakt seecker contract van alimentatie, van 't laastgenoemde kint, gepasseert voor schepenen alhier in dato 30e april 1732 en welck contract sig oock is refererende tot het contract gemaakt bij 't aangaan van 't huwelijck van Dionijs Schaapsmeerders en Cristina Jan Coijen de dato 6e augustus 1723 en gemelte naarkint van Dionijs Schaapsmeerders verweckt bij meergenoemde Cristina Jan Coijen is komen te overlijden, en in dit laaste huwelijck met Adriaan de Jong geen kinderen in leven, ende dienhalve justinerende Anthonij van Hees als in huwelijck hebbende Maria voorgenoemde dogter wijlen Dionijs Schaapsmeerders, dan oock regt te hebben tot den boedel van Adriaan de Jong als in huwelijck hebbende meergenoemde Cristina Jan Coijen, waar uijt dan bij tijde en wijlen, en wel bij t affsterven van Cristina Jan Coijen questien en verschillen soude konnen komen, om het welcke te brevenieren, soo sijn op heden dato deses voor etc. gekomen ende gecompareert, den voorn. Anthonij van Hees als in huwelijck hebbende meergenoemde Maria Dionijs Schaapsmeerders ter eenre, Adriaan de Jong als in huwelijck hebbende Cristina Jan Coijen ter andere sijde, dewelcke verclaarde met den anderen aangegaan en gemaakt te hebben dit naarvolgende accoort, contract ende transactie, bij forme van uijtkoop, als volgt, te weten dat hij eerste comparant sedeert en overgeeft aan den tweeden in ordine comparant allent regt of eijgendom dat hij eerste comparant soude konnen pretendeeren in of op den imboel vande tweede in ordine comparant, tsij nu of bij't affsterven van Cristina Coijen, sonder daar aan eenig het minste regt te reserveeren, maar daar aan voor nu, en als dan renuntieerende in gerequireerde forme, en dat wel verstaande van alle meublaire en tilbare goederen mitsgaders de granen te velde die bij't affsterven van Cristina Coijen te velden soude mogen wesen, omme die alle bij den tweeden comparant ten sijnen behoeven ingesamelt ende alle in vollen eijgendom beseten te worden, mits dat bij den tweeden comparant ook worde betaalt de lasten en pagten die over dat jaar van die togt goederen vervallen sullen, van welcke aan hem tweede comparant in t jaar van t sterfgeval de togt sal volgen voor welcke uijtkoop hij eerste, van den tweeden comparant heeft bedongen eene somme van vijff en sestig gulden die den eersten comparant op heden bij 't passeeren deeses ook bekent uijt handen van den tweeden comparant ontfangen te hebben, ende des wegens voldaan te sijn, gelovende dient halve desen contracte bij forme van uijtkoop altijt te sullen houden, en doen houden voor goet, vast, en van waarde alles onder verbant als naar regten, actum den veertienden september seventien hondert twee en veertig.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832