Menu

Documenten

Document R-1742-14-8098-173r

Kennelijk sij dat voor etc. sijn gekomen ende gecompareert Norbart Cornelis van Amelsvoort, Cornelis Jan Momboirs als in houwelijck hebbende Judit Cornelis van Amelsvoort, en Peter Corsten als in houwelijck hebbende Marianna van Amelsvoort, dewelcke verclaarde met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben een erffscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreve erffgoederen haar aangecomen mits het overlijden van Cornelis van Amelsvoort, en Piternel Sebregts van Lil, henne ouders saligers waren,

Overmits dewelcke soo is Norbart Cornelis van Amelsvoort bij etc. een huijs en hoff groot een en een halff L ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse aande Hasselt aldaar oost Cornelis Jan Momboirs, zuijt de weduwe Peter Wijtens, west selve, noort de gemeene straat, belast met vier duijten chijns sjaars aan den Ed. Heer alhier, voorts los en vrij,

Overmits dewelcke soo is Cornelis Jan Momboirs no: ux: bij etc. een parceel lant en weijde groot vijff L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse aande Hasselt, aldaar oost Laurens Hosemans, zuijt de weduwe Adriaan van Beurden, west Norbart van Amelsvoort, noort de straat, los en vrij,

Overmits dewelcke soo is Peter Corsten no: ux: bij etc. een parceel lant groot een en een quart L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse aande Hasselt, aldaar oost Mattijs Maas, zuijt Jan de Rooij, west den H. Geest Armen, noort Jan Maas, los en vrij, Item een parceel weijde groot twee L ofte etc. gelegen als voor, ter plaatse aan den Berckdijck, oost Norbart Swagemakers, zuijt de waterlaat, west Jan van Lil en noort Hendrick Cleijsen, los en vrij, Item een parceel lant groot een en driequartier L ofte etc. gelegen als voor, ter plaatse aande Hasselt, aldaar oost de weduwe Peter Wijtens, zuijt Jan Mutsaers, west Adriaan Momboirs en noort den ackerwegt, los en vrij,

Voorts is tussen de voors. partijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproken dat jder op sijn aangecavelde deel ende lot sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, ende verclaren de condividenten hier onder geen leenen te sijn aanden Ed. Rade en Leenhove van Brabant in Lande van overmaze in 's Hage, actum den vierden december seventien hondert twee en veertig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832