Menu

Documenten

Document R-1742-14-8192-328r

Op huijde den 14e april 1742 compareerde voor mij Mr. Philipus Forcade openbair notaris binnen Vianen residerende ter presentie vande naargenoemde getuijgen Roeloff van Leuven als in huwelijck hebbende Johanna Hosemans eenige dochter en erffgename van Jan Hosemans en Aaltie Rovers dewelcke verclaarde te constitueren ende magtig te maken bij deese Jan Baptist Hosemans wonende tot Tilburg specialijck omme voor ende van wegens den comparant te verkopen seecker huijs genaamt het groot huijs met den hoff daar aan groot vijff quartier loopensaeten of daar ontrent, staande ende gelegen onder de Heerlijckheijt van Tilburgh ter plaatse aan den Hasselt aldaar oost en noord Laurens van Dooremaal, suijt de straat, en west Laurens van den Broeck, Item drie ende drie quartier loopensaat saeijlandt gelegen als voore genaamt den Hijdries, oost Clasijntie van Beurden, suijt Denijs Hoorvoorts, west Adriaan de Rooij, noord Gijsbert vande Loo, den comparant bij versterff van wijle sijne voorgem. vrouws ouders aangekomen deselve parcelen te vercoopen, de penningen daar van provenieerende voor rekening van den comparant te ontfangen quitantie te passeeren, en daar van voor den geregt behoorlijck opdragt te doen, met belofte van vrijwaringe als na regten, belovende dan comparant voor goed, vast ende van volkome waerde te sullen houden, het gunt door den geconstitueerde uijt cragte deses sal worden verrigt, onder verbant als na regten, blijvende den geconstitueerde gehouden van sijne verrigtinge en ontfangst aan den comparant te doen behoorlijck bewijs, rekening en reliqua,
Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Johannes van Dongen en Leendert Poets getuijgen hiertoe versogt, op jaare maand en dage voorscreve, de minute deses is behoorlijck .... en was geteekent Philipus Forcade nots pub 1742.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832