Menu

Documenten

Document R-1743-14-8098-194r

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gekomen ende gecompareert Adriaan, Laurens, Jan en Peter, gebroederen meerderjarige kinderen wijlen Mattijs Maas daar moeder van was Adriaantie Andries van Enschot, de welcke verclaarde met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreven erffgoederen haar aangecomen mits het overlijden van henne voorn. ouders zaligers,

Overmits d'welcke soo is Adriaan Mattijs Maas bij etc. een huijsken en aangelag groot een en een half L ofte etc., gestaan en gelegen alhier onder Tilborg aan de Hasselt aldaar oost de weduwe Jan Swagemakers, zuijt Norbart Segers, west Peter Reijnen, en noort de straat,
Item een parceel heijde groot een loopensaat ofte etc. gelegen als voor, tussen erve oost de weduwe en kinderen Joost Heerdens, west Wouter Peeters, suijt de straat, en noort Cornelis Jan Beris,

Overmits d'welcke soo is Laurens Mattijs Maas bij etc. een huisken en hof, gestaan en gelegen alhier onder Tilburg, aande Hasselt aldaar oost Lambert Segers, zuijt de straat, west Johannes Jansen, en noort den selven,
Item een parceel soo lant als weijde groot vier L ofte etc. gelegen als voor, oost Peter Maas, zuijt Cornelis Jan Beris, west de weduwe Adriaan de Cocq, en noort Jan Adriaan Emmen,

Overmits d'welcke soo is Jan Mattijs Maas bij etc. een halff huijs aan den oostenkant scheijdende op de graat vande schouw, met den hof groot een halff L ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg aande Hasselt, aldaar oost de straat, zuijt Cornelis Jan Beris, west Peter Maas, en noort Leendert van Gils, belast met tien duijten chijns s'jaars aan den Ed. Heer alhier,

Overmits d'welcke soo is Peter Mattijs Maas bij etc. een halff huijs aan den westenkant scheijdende op de graat vande schouw, met den hof groot een halff L ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg aande Hasselt, aldaar oost Jan Mattijs Maas, zuijt Cornelis Jan Beris, west Laurens Maas, en noort Leendert van Gils, belast met tien duijten Eeckelschot chijns s'jaars,

Voorts is tussen de voors. partijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproken dat jder op sijn aangecavelde deel ende lot sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en alle verholen commer etc. pro ut in forma, ende verclaren de condividenten hier onder geen leenen te sijn aanden Ed. Rade van Brabant in s'Hage, actum den seventienden april seventien hondert drie en veertigh.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832