Menu

Documenten

Document R-1743-14-8098-201v

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gekomen ende gecompareert Jennemaria en Maria Anna cum tutoribus meerderjarige kinderen wijlen Laurens Jan Hensen daar moeder van is geweest Jenneken Peter Hensen, Thomas Verbunt als in houwelijck hebbende Johanna Laurens Hensen den voorn. Thomas Verbunt nog als momboir en Martinus Hensen als toesiender over Piternel nog onmondige dogter wijlen voorn: Laurens Hensen, en Jenneken Peter Hensen, de welcke verclaarde met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de nabes: erffgoederen haar aangecomen mits het overlijden van henne voorn: ouders zaligers.

Overmits d'welcke soo is Jennemaria Laurens Hensen bij blinde etc. een halff huijs aanden westenkant scheijdende op de graat vande schouw, bestaande in keuken, kelder, stal, en schuer de helft van den hoff aan den westenkant, en de geheele aansteede groot vier L offte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse aan de Postelstraat, aldaar oost Piternel Hensen, zuijt en west de weduwe Laureijs Colen, en noort de straat.
En sal dit loth in vergelijck van caveling moeten uijtkeeren aan Thomas Verbunt derde condivident in desen eene somme van vijff gulden te betalen binnen agt dagen.

Overmits d'welcke soo is Maria Anna Laurens Hensen bij etc. een parceel ackerlant groot drie L offte etc. gelegen alhier onder Tilborg aan de Hoeven, oost ..., zuijt Jan van Olen, west de straat, en noort den Heijligen Geest Armen.
Item een parceel ackerlant groot een en een halff L ofte etc. gelegen als voor, ter plaatse aan de Reijt, aldaar oost Hendrick Bruers, zuijt Peter van Beurden, west ..., en noort Laurens de Cocq,
Een sal dit loth in vergelijck van caveling moeten uijtkeeren eene somme van vijftien gulden tot voldoening der schulden te betalen binnen agt dagen.

Overmits d'welcke soo is Thomas Verbunt no: ux: bij etc. een parceel ackerlant groot seven L offte etc. gelegen alhier onder Tilborg aan de Postelstraat, aldaar oost de straat, zuijt Antonia Soffaers, west de heij, en noort de kinderen Jan Matheussen.
Ende sal dit loth in vergelijck van caveling moeten betalen aan den H: Geest Armen alhier eene somme van vijfftig gulden capitaal sonder den intrest, te betalen binnen agt dagen.
Ende sal dan trecken van Jennemie Hensen eene somme van vijff gulden, en van Piternel Hensen meede vijff gulden te ontfangen binnen agt dagen.

Overmits d'welcke soo is Piternel Laurens Hensen, bij etc. een halff huijs aanden oostenkant scheijdende op de graat van de schouw, bestaande in kamer, opkamer, en schop met de helft van den hoff meede aanden oostenkant gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse aan de Postelstraat, aldaar oost Gerart van Ierssel, zuijt de weduwe Laurens Kolen, west Jennemie Hensen, en noort de straat.
Item een parceel ackerlant groot twee en een halff L offte etc. gelegen als voor, aan de Postelstraat, aldaar oost, zuijt en west Antonia Soffaers, en noort de weduwe Laurens Kolen, belast met sestien stuijvers en drie duijten Eeckelschot chijns s'jaars,
Item een parceel ackerlant groot een en een halff L offte etc. gelegen als voor, aande Postelstraat, aldaar oost Jennemie Hensen, zuijt Jan van Ierssel, west de straat, en noort Norbart Schalcken.
En sal dit loth in vergelijk van caveling moeten uijtkeeren aan Thomas Verbunt derde condivident eene somme van vijff gulden te betalen binnen agt dagen.

Voorts is tussen de voors: parthijen condividenten wel expresselijk geconditioneert ende ondersproken dat jder op sijn aangecavelde deel ende lot sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, ende verclaren de condividenten hier onder geen leenen te sijn aanden Ed: Rade van Brabant in s'Hage, actum den achsten meij seventien hondert drie en veertigh.


Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832