Menu

Documenten

Document R-1743-14-8098-203r

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gekomen, ende gecompareert Dingeman, en Johanna cum tutore broeder, en suster meerderjarige kinderen wijlen Jan Mattheus daar moeder van was Maria Adam Mutsaers, Cornelis Jan Vermeer als in houwelijck hebbende Anneken Jan Mattheus, den voorn: Dingeman Jan Mattheus nog als momboir, en Goijaart van Helvoort toesiender over het een onmondig kint wijlen Adriaantie Jan Mattheus daar vader van is Gerart Joost de Beer, hier meede present, dewelcke verclaarde met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreve erffgoederen haar aangecomen mits het overlijden van henne voorn: ouders zaligers,

Overmits d'welcke soo is Dingeman Jan Mattheus bij etc., een huijs, schop, en aanstede groot seven L ofte etc. gestaan ende gelegen alhier onder Tilborg aan den Westen Heijkant, aldaar oost de straat, zuijt de weduwe Denijs van Gorp, west de weduwe Laurens Coolen, en noort Adriaan de Wit,
Belast met seven stuijvers acht penningen s'jaars aan 't comptoir van de rentmeester C: de Back tot s'Bosch, Item met de helft in twee stuijvers chijns s'jaars aan de geswoorens alhier.
Ende sal dit lot in vergelijck van caveling moeten uijtkeeren aan 't kint van Gerart Joost de Beer vierde condivident in deesen eene somme van hondert en twintig gulden, te betalen binnen een jaar.

Overmits d'welcke soo is Johanna Jan Mattheus bij etc. een huijs, schop, en aansteede groot vijff L offte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg aande Postelstraat, aldaar oost juffr. weduwe Hendrick Mutsaers, zuijt en west de straat, en noort de kinderen Norbart Mutsaers, belast met eenen stuijver acht penningen Eeckelschot chijns s'jaars,
Item een parceel lant en weijde groot vijff L offte etc. gelegen als voor aan de Postelstraat, aldaar oost juffr de weduwe Hendrick Mutsaers, zuijt Wouter Hensen, west de straat, en noort de heijde,
Item een parceeltie uijtgebrant moervelt groot twee L offte etc. gelegen als voor inde Oude Leij, oost de heijde, zuijt ..., west de heijde, en noort Nicolaas Jan Borgers,
En sal dit lot in vergelijck van caveling moeten uijtkeeren aan 't kint van Gerart Joost de Beer vierde condivident eene somme van negentig gulden die bij 't passeeren deses sijn voldaan.

Overmits d'welcke soo is Cornelis Jan Vermeer no: ux: bij etc. een parceel ackerlant sijnde nieuw erve groot vier L offte etc. gelegen alhier onder Tilborg aan de Postelstraat, aldaar oost de straat, zuijt de gemeente, west de straat, en noort Jacobus van Beurden,
Item een parceel ackerlant groot vijff L offte etc. gelegen als voor, aan de Postelstraat, aldaar oost de straat, zuijt de weduwe Michiel Peter Gerits, west de straat, en noort Jacobus van Beurden,
Item een parceel ackerlant groot vier en een halff L offte etc. gelegen als voor aan de Postelstraat, aldaar oost de straat, zuijt Adriaan Jan Adriaans, west Thomas Verbunt, en noort Cornelis van den Broek,
Item een schuerken met den hoff groot tien roeden offte etc. gestaan en gelegen als voor aan de Postelstraat, aldaar oost de straat, zuijt Goijaart Wijtmans, west Antonia Soffaers, en noort Adriaantie van Ierssel,

Overmits d'welcke soo is Gerart Joost de Beer voor de helft ter togte, en sijn onmondig kint verweckt bij Adriaantie Jan Mattheus voor d'ander helft, en geheel ten erffregte bij etc. een parceel weijde groot een L offte etc. gelegen alhier onder Tilborg aan de Postelstraat, aldaar oost Thomas Verbunt, zuijt Mattheus Reijnen, west de weduwe Michiel Peter Gerits, en noort Antonia Soffaers,
Item een parceel moerbeemt en uijtgesteecken putten groot twee L offte etc. gelegen als voor in den Dalem, aldaar oost ..., zuijt juffr Vergouwen, west d'hr van Bommel, en noort de weduwe Jan Kuijsters, belast met eenen stuijver twaalff penningen Bischops chijns s'jaars,
Item een parceel moerbeemt groot een L offte etc. gelegen onder Gilse inde Blocxkens, aldaar oost ..., zuijt de Boerkens, west en noort Gerart van Poppel,
Item een parceel beemde groot een L offte etc. gelegen als voor in de Blocxkens, aldaar oost ..., zuijt ..., west ..., en noort Gerart van Poppel,
Item een parceel moerbeemt groot twee L offte etc. gelegen als voor, aan't Cleijn Leijken aldaar oost ..., zuijt den Armen van Gils, west de Gilse Leij, en noort Gerart van Poppel,
dese drie parceeltiens onder Gils sijn belast met de helft in vijfftien duijten gront chijns s'jaars aan den Baron van Breda,
Ende sal dit lot in vergelijck van caveling trecken van Dingeman Jan Mattheus eerste condivident in desen een somme van hondert en twintig gulden te betalen binnen een jaar, Item van Johanna Jan Mattheus eene somme van negentig gulden, die bij 't passeeren deses sijn voldaan.

Voorts is tussen de voors: partijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproken dat jder op sijn aangecavelde deel ende lot sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma,
Ende verclaren de condividenten hier onder geen leenen te sijn aan den Ed: Rade van Brabant in s'Hage, actum den achsten meij seventien hondert drie en veertigh.


Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832